SolidWorks 2013 Handbook + CD

9789744434469-42401-BMรหัสหนังสือ: 42401 ชื่อหนังสือ: SolidWorks 2013 Handbook + CD
ISBN 9789744435569
ผู้แต่ง: ดร. เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์,ทวีศักดิ์ ศรีช่วย
ขนาด 18.5 x 25.9 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 428
สำนักพิมพ์: สสท.
ปีที่พิมพ์: 2013
ราคา 365 บาท

หนังสือ SolidWorks 2013 Handbook เล่มนี้ รวมคำสั่งการใช้งาน SolidWorks 2013 แบบสมบูรณ์ ตรงตามหลักสูตรการเรียนของนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี เนื้อหาอ่านเข้าใจง่ายแบบ Step by Step อธิบายวิธีการใช้คำสั่งอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่างประกอบ เพื่อการเริ่มต้นเรียนรู้ SolidWork อย่างถูกต้อง มีแบบฝึกหัดการสร้าง Part, Assemby และ Drawing มากกว่า 100 ตัวอย่าง ใช้งานได้ตั้งแต่ SolidWorks 2013 ขึ้นไป!
Continue reading “SolidWorks 2013 Handbook + CD”

การเขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน

9789742129842-33405-BMรหัสหนังสือ: 33405 ชื่อหนังสือ: การเขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน
ISBN    : 9789742129842
ผู้แต่ง: ดร.   ศิริชัย ต่อสกุล
สำนักพิมพ์    : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด    : 18.0 x 25.0 ซม.
จำนวน    : 332 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2552
ราคา 185 บาท

รวบรวมเทคนิคการเขียนแบบเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. จนถึงปริญญาตรี ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมตั้งแต่ประวัติความเป็นมา การเขียนด้วยมือ ตลอดจนการใช้เครื่องมือต่างๆ นับจากพื้นฐานการเขียนภาพ การมองภาพ การกำหนดขนาด พิกัดความเผื่อ พิกัดเผื่อรูปร่าง ความละเอียดผิวงาน ตลอดจนการเขียนชิ้นส่วนมาตรฐานต่างๆ และการเขียนแบบสั่งการผลิตเบื้องต้น โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดและแบบฝึกหัดทบทวนท้ายเล่ม ที่สามารถเรียนรู้ได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง
Continue reading “การเขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน”