การจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

9745301469-93110-BMรหัสหนังสือ: 93110  ชื่อหนังสือ: การจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ISBN: 9745301469
ผู้แต่ง: ดร.เกียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์
พิมพ์ครั้งที่ : 2/2549
ขนาด: 19.0 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 120 หน้า
ราคา 100 บาท

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการขัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกๆ ประเภทของมลพิษ ตั้งแต่มลพิษน้ำเสีย ขยะมูลฝอย ของเสียเสี่ยงภัย มลพิษอากาศ และมลพิษเสียง นอกจากนี้แล้วยังได้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาดังกล่าว ข้างต้นในหนังสือเล่มนี้เหมาะสมกับทุกท่านที่ต้องการนำไปใช้ในงานการจัดการมลพิษและต้องการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง และเหมาะสมกับนักบริหาร นักวิทยาศาสตร์ และวิศวกรที่ต้องการศึกษาเพื่อเสริมความเข้าใจในหลักการจัดการมลพิษ

สารบัญ
บทที่ 1 ความนำ
บทที่ 2 ความรู้พื้นฐาน
2.1 หน่วยความเข้มข้น
2.2 กระบวนการสมดุล
2.3 ดุลยภาพมวล
2.4 เวลาเก็บกัก
2.5 อัตราน้ำล้น
2.6 ขนาดท่อ
2.7 ปฎิกิริยาชีวเคมีที่สำคัญในการบำบัดน้ำเสีย
2.8 Do Sag Curve
2.9 Hydrologic Cycle
2.10 ความหมายของศัพท์ที่ควรทราบ

บทที่ 3 การจัดการน้ำเสีย
3.1 หลักการ
3.2 ปริมาณน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
3.3 แหล่งและลักษณะน้ำเสีย
3.4 ลักษณะของน้ำเสีย
3.5 ลักษณะของน้ำเสียจากแหล่งชุมชน
3.6 ลักษณะของน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
3.7 กระบวนการบำบัดน้ำเสีย
3.8 กระบวนการทางกายภาพ
3.9 กระบวนการทางเคมี
3.10 กระบวนการทางชีววิทยา
3.11 กระบวนการทางกายภาพ-เคมี
3.12 การบำบัดและกำจัดสลัดจ์
3.13 การบำบัดน้ำเสียแบบกระจายบนดิน
3.14 การกำจัดน้ำทิ้งออก
3.15 การจัดการน้ำเสีย
3.16 น้ำเสียชุมชน
3.17 น้ำเสียอุตสาหกรรม

บทที่ 4 การจัดการขยะมูลฝอย
4.1 หลักการ
4.2 ชนิดของขยะมูลฝอย
4.3 ปริมาณของขยะมูลฝอย
4.4 ลักษณะของขยะมูลฝอย
4.5 ลักษณะทางกายภาพ
4.6 ลักษณะทางเคมี
4.7 การเก็บขนขยะมูลฝอย
4.8 กระบวนการแปลงรูปขยะมูลฝอย
4.9 การกำจัดขยะมูลฝอย
4.10 การจัดการขยะมูลฝอยในอดีต
4.11 การจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบัน
4.12 การจัดการขยะมูลฝอยในอนาคต
4.13 หลักพิจารณาในการกำจัดขยะมูลฝอย
4.14 การศึกษาความเหมาะสมสำหรับระบบจัดการขยะมูลฝอย

บทที่ 5 การจัดการของเสียเสี่ยงภัย
5.1 หลักการ
5.2 แหล่งที่มา
5.3 ลักษณะ
5.4 ประเภท
5.5 การเกิดของเสีย
5.6 ความรู้พื้นฐานทางเคมี
5.7 การวิเคราะห์แหล่งกำเนิด
5.8 Sorption
5.9 Volatilization
5.10 การเคลื่อนที่ออกสู่สิ่งแวดล้อม
5.11 การประเมินความเสี่ยง
5.12 หลักการลดของเสีย
5.13 ลำดับของการจัดการ

บทที่ 6 การควบคุมมลพิษอากาศ
6.1 หลักการ
6.2 คุณภาพอากาศ
6.3 คำศัพท์ที่ควรทราบ
6.4 แหล่งกำเนิดของมลพิษทางอากาศ
6.5 ผลกระทบของมลพิษทางอากาศ
6.6 การควบคุมมลพิษทางอากาศ
6.7 เครื่องกำจัดแยกสารพิษ

บทที่ 7 มลพิษเสียง
7.1 หลักการ
7.2 ลักษณะของเสียง
7.3 ระดับความดังของเสียง
7.4 ระดับความดังของเสียงกับระยะเวลาที่ได้รับเสียง
7.5 แหล่งของเสียง
7.6 วิธีลดความดังของเสียง

บทที่ 8 การจัดการสิ่งแวดล้อม
8.1 หลักการ
8.2 พื้นที่เป้าหมายหลักของการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
8.3 หน่วยงานการจัดการสิ่งแวดล้อม
8.4 หลักการผู้ก่อมลพิษคือผู้จ่าย
8.5 การจัดกลุ่มประเภทอุตสาหกรรม
8.6 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
8.7 การประเมินวงจรชีวิต
8.8 การตรวจติดตามสิ่งแวดล้อม
8.9 การจัดการความเสี่ยง
8.10 มาตรฐาน ISO 14000
8.11 มาตรฐาน ISO 18000