วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

9744860588-93109รหัสหนังสือ: 93109 ชื่อหนังสือ: วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ISBN: 9744860588
ผู้แต่ง: ดร.เกียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์
พิมพ์ครั้งที่ : 5/2559
ขนาด: 19.0 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 368 หน้า
ราคา 400 บาท

หนังสือวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเล่มนี้ ได้เขียนขึ้นเพื่อใช้เป็นตำราเรียนสำหรับนักศึกษาโดยทั่วๆไป ตลอดจนผู้ที่สนใจเกี่ยวกับวิชาการด้านการควบคุมมลพิษ โดยได้รวบรวมเนื้อหาด้านน้ำ
ประปา การระบายน้ำทิ้ง น้ำเสีย ท่ออาคาร มลพิษ ขยะมูลฝอย และมลพิษทางอากาศ เข้าเป็น
เล่มเดียวเพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างดี

สารบัญ
บทที่ 1 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering)
1.1 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคืออะไร
1.2 ระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1.3 คำถามท้ายบท

บทที่ 2 แหล่งน้ำดิบ (Water Resources)
2.1 บทนำ
2.2 ประเภทของแหล่งน้ำดิบ
2.3 น้ำผิวดิน
2.4 น้ำใต้ดิน
2.5 น้ำฝน
2.6 คำถามท้ายบท

บทที่ 3 การประปา (Water Supply)
3.1 บทนำ
3.2 ทางน้ำเข้า
3.3 ระบบจัดส่งน้ำดิบ
3.4 ปริมาณน้ำประปา
3.5 คุณภาพน้ำประปา
3.6 การผลิตน้ำประปา
3.7 ระบบจ่ายน้ำประปา
3.8 คำถามท้ายบท

บทที่ 4 การระบายน้ำ (Drainage)
4.1 บทนำ
4.2 ความรู้เบื้องต้นของระบบท่อระบายนน้ำทิ้ง
4.3 ท่อน้ำฝน
4.4 ท่อน้ำเสีย
4.5 ท่อน้ำทิ้งรวม
4.6 วัสดุของท่อระบายน้ำทิ้ง
4.7 ระบบสูบน้ำทิ้ง
4.8 คำถามท้ายบท

บทที่ 5 การบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment)
5.1 บทนำ
5.2 ปริมาณน้ำเสีย
5.3 ลักษณะของน้ำเสีย
5.4 กระบวนการบำบัดน้ำเสีย
5.5 คำถามท้ายบท

บทที่ 6 ระบบท่ออาคาร (Plumbing Systems)
6.1 บทนำ
6.2 ระบบท่อประปา
6.3 ระบบน้ำร้อน
6.4 ระบบดับเพลิง
6.5 ระบบท่อน้ำทิ้งและท่อน้ำฝนภายในอาคาร
6.6 คำถามท้ายบท

บทที่ 7 การจัดการขยะมูลฝอย (Solid Waste Management)
7.1 บทนำ
7.2 ชนิดของขยะมูลฝอย
7.3 ปริมาณของขยะมูลฝอย
7.4 ลักษณะของขยะมูลฝอย
7.5 การเก็บขนขยะมูลฝอย
7.6 สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย
7.7 กระบวนการแปลงรูปขยะมูลฝอย
7.8 การกำจัดขยะมูลฝอย
7.9 คำถามท้ายบท

บทที่ 8 มลพิษทางอากาศ (Air Pollution)
8.1 บทนำ
8.2 คุณภาพอากาศ
8.3 คำศัพท์ที่ควรทราบ
8.4 ประเภทของมลพิษทางอากาศ
8.5 แหล่งกำเนิดของมลพิษทางอากาศ
8.6 ผลกระทบของมลพิษทางอากาศ
8.7 การควบคุมมลพิษทางอากาศ
8.8 การกระจายของควันจากปล่องควัน
8.9 คำถามท้ายบท