วิศวกรรมการประปา

9744860545-93111-BMรหัสหนังสือ: 93111 ชื่อหนังสือ: วิศวกรรมการประปา

ISBN: 9744860545
ผู้แต่ง: ดร.เกียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์
พิมพ์ครั้งที่ : 4/2557
ขนาด: 19.0 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 220 หน้า
ราคา 300 บาท

สารบัญ

บทที่ 1 ความนำ
บทที่ 2 แหล่งน้ำดิบ
2.1 บทนำ
2.2 ประเภทของแหล่งน้ำดิบ
2.3 น้ำผิวดิน
2.4 น้ำใต้ดิน
2.5 น้ำฝน

บทที่ 3 ระบบจัดส่งน้ำดิบ
3.1 บทนำ
3.2 ทางน้ำเข้า
3.3 ระบบจัดส่งน้ำดิบ

บทที่ 4 ปริมาณน้ำประปา
4.1 บทนำ
4.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้น้ำประปา
4.3 ความต้องการน้ำประปาของชุมชนและอุตสาหกรรม
4.4 การพยากรณ์จำนวนพลเมือง

บทที่ 5 คุณภาพน้ำประปา
5.1 บทนำ
5.2 คุณสมบัติทางกายภาพ
5.3 คุณสมบัติทางเคมี
5.4 คุณสมบัติทางชีววิทยา

บทที่ 6 ระบบผลิตน้ำประปา
6.1 บทนำ
6.2 กระบวนการผลิตน้ำประปา
6.3 Coagulation – Flocculation
6.4 การตกตะกอน (Sedimentation)
6.5 การกรองน้ำ (Filtration)
6.6 การฆ่าเชื้อโรค (Disinfection)
6.7 การกำจัดเหล็กและแมงกานีส
6.8 การควบคุมฟลูออไรด์
6.9 การกำจัดกลิ่นและรส
6.10 การกำจัดสี
6.11 การกำจัดความกระด้างของน้ำ
6.12 การบำบัดน้ำต้มในหม้อน้ำ
6.13 การกำจัดไนเทรต
6.14 การขจัดเกลือ (Desalination)
6.15 การกำจัดสลัดจ์ที่มาจากโรงผลิตน้ำประปา

บทที่ 7 ระบบจ่ายน้ำประปา
7.1 บทนำ
7.2 วิธีการจ่ายน้ำประปา
7.3 ระบบจ่ายน้ำประปา
7.4 ถังเก็บกักน้ำประปา
7.5 การออกแบบระบบท่อประธานจ่ายน้ำประปา

บทที่ 8 การพยากรณ์กำลังการผลิตน้ำประปา

บทที่ 9 การออกแบบโรงงานผลิตน้ำประปา
9.1 การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study)
9.2 เกณฑ์ออกแบบ (Design Criteria)
9.3 การคำนวณออกแบบ (Design Calculations)
9.4 การควบคุมและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance)
9.5 ข้อบกพร่องในการออกแบบ (Design Deficiencies)

บทที่ 10 การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่เพื่อการประปา
10.1 ประเภทของน้ำกลับมาใช้ใหม่
10.2 การบริหารจัดการ
10.3 มาตรฐานของน้ำประเภทต่างๆ สำหรับระบบประปา
10.4 เทคโนโลยีการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่สำหรับระบบประปา
10.5 กระบวนการออกซิเดนชันชั้นสูง (Advanced Oxidation Process)
10.6 กระบวนการดูดซับ (Adsorption Process)
10.7 กระบวนการแลกเปลี่ยนไอออน (Ion Exchange Process)
10.8 กระบวนการเมมเบรน (Membrane Process)

บรรณานุกรรม
ภาคผนวก
ดรรชนี