วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่ม 5

9749182251-93105-BMรหัสหนังสือ: 93105  ชื่อหนังสือ: วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่ม 5
ISBN: 9749182251
ผู้แต่ง: ดร.เกียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์
พิมพ์ครั้งที่ : 1/2547
ขนาด: 19.0 x 26.5 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 675 หน้า
ราคา 400 บาท

ผู้เขียนมีความสนใจในเรื่องการกำจัดน้ำเสีย โดยเล็งเห็นว่าในปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรม และจำนวนพลเมืองเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงมาก ซึ่งต้องมีน้ำทิ้งที่มีความสกปรกจากแหล่งเหล่านี้ไหลสู่สิ่งแวดล้อมของเรา ดังนั้นความรู้พื้นฐานบวกกับเทคโนโลยีหใหม่ๆ ของการกำจัดน้ำเสียได้รวบรวมไว้ในหนังสือชุดนี้ หนังสือชุดนี้มีทั้งหมด 5 เล่ม เพื่อมิให้หนังสือมีขนาดใหญ่เกินไป จึงแยกออกเป็น 5 เล่ม เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาได้อย่างละเอียดครบถ้วน
สารบัญ
บทที่ 8 กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางธรรมชาติ
8.1 หลักการ
8.2 ทฤษฎีของกระบวนการ
8.3 บ่อปรับเสถียร
8.4 ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยพืชน้ำและสัตว์น้ำ
8.5 ระบบบำบัดน้ำเสียโดยบึง
8.6 ระบบบำบัดน้ำเสียโดยดิน
8.7 ถังกรองแบบชั้นอัดบรรจุ
8.8 ระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่

บทที่ 9 กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางเคมี
9.1 การตกตะกอนผลึกทางเคมี
9.2 การฆ่าเชื้อโรค
9.3 การกำจัดกลิ่น
9.4 การเติมอากาศทีหลัง
9.5 การกำจัดแอมโมเนีย
9.6 การนำสารเคมีมาใช้ปฎิบัติในระบบน้ำเสียอื่นๆ
9.7 การดูดซับ
9.8 การกำจัดสารอนินทรีย์ละลาย
9.9 การกำจัดสารพิษและสารอินทรีย์ที่ย่อยยาก

บทที่ 10 ระบบบำบัดน้ำและกำจัดสลัดจ์
10.1 บทนำ
10.2 แหล่งกำเนิดสลัดจ์
10.3 ลักษณะของสลัดจ์
10.4 ปริมาณของสลัดจ์
10.5 กระบวนการจัดการสลัดจ์แบบต่างๆ
10.6 ระบบสูบสลัดจ์และฝาตะกอน
10.7 ระบบจัดการสลัดจ์ขั้นต้น
10.8 ระบบทำสลัดจ์ข้น
10.9 ระบบย่อยสลัดจ์ด้วยวิธีเคมี
10.10 การย่อยสลัดจ์แบบไม่ใช้อากาศ
10.11 ระบบย่อยสลัดจ์แบบใช้อากาศ
10.12 ระบบหมักสลัดจ์ทำปุ๋ย
10.13 ระบบปรับสภาพสลัดจ์
10.14 ระบบฆ่าเชื้อโรคในสลัดจ์
10.15 ระบบดึงน้ำออกจากสลัดจ์
10.16 ระบบทำสลัดจ์แห้งด้วยความร้อน
10.17 ระบบเผาสลัดจ์
10.18 การคำนวณมวลสลัดจ์สมดุล
10.19 การทิ้งสลัดจ์บนพื้นดิน
10.20 การนำสลัดจ์ไปใช้ประโยชน์
10.21 การนำสลัดจ์ไปทิ้งสุดท้าย

บทที่ 11 การนำน้ำเสียกลับมาใช้อีก
11.1 การศึกษาการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่
11.2 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียเพื่อนำน้ำเสียกลับมาใช้อีก

บทที่ 12 การปล่อยน้ำทิ้ง
12.1 บทนำ
12.2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำ
12.3 การปล่อยน้ำทิ้งลงอ่างเก็บน้ำ
12.4 การปล่อยน้ำทิ้งลงแม่น้ำ
12.5 การปล่อยน้ำทิ้งลงปากน้ำ
12.6 การปล่อยน้ำทิ้งลงทะเล