วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่ม 2

9748563995-93102-BMรหัสหนังสือ: 93102 ชื่อหนังสือ: วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่ม 2
ISBN: 9748563995
ผู้แต่ง: ดร.เกียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์
พิมพ์ครั้งที่ : 4/2553
ขนาด: 19.0 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 312 หน้า
ราคา 300 บาท

ผู้เขียนมีความสนใจในเรื่องการกำจัดน้ำเสีย โดยเล็งเห็นว่าในปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรม และจำนวนพลเมืองเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงมาก ซึ่งต้องมีน้ำทิ้งที่มีความสกปรกจากแหล่งเหล่านี้ไหลสู่สิ่งแวดล้อมของเรา ดังนั้นความรู้พื้นฐานบวกกับเทคโนโลยีหใหม่ๆ ของการกำจัดน้ำเสียได้รวบรวมไว้ในหนังสือชุดนี้ หนังสือชุดนี้มีทั้งหมด 5 เล่ม เพื่อมิให้หนังสือมีขนาดใหญ่เกินไป จึงแยกออกเป็น 5 เล่ม เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาได้อย่างละเอียดครบถ้วน

สารบัญ
บทที่ 4 วิศวกรรมถังปฎิกิริยา
4.1 ชนิดและอัตราเร็วของปฎิกิริยา
4.2 การวิเคราะห์การสมดุลของมวลสาร
4.3 รูปแบบของการไหลในถังปฎิกิริยา
4.4 ปัจจัยที่จำเป็นต้องพิจารณาในการออกแบบถังปฎิกิริยา

บทที่ 5 การบำบัดน้ำเสียโดยวิธีกายภาพ
5.1 ตะแกรง
5.2 การตัดและการบด
5.3 การกำจัดตะกอนหนัก
5.4 การกำจัดน้ำมันและไขมัน
5.5 การปรับอัตราการไหลเข้าให้สม่ำเสมอ
5.6 การกวน
5.7 การกวาด
5.8 การตกตะกอน
5.9 การทำให้ตะกอนลอย
5.10 การกรองน้ำ

ปก