วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่ม 1

9744860529-93101-BMรหัสหนังสือ: 93101 ชื่อหนังสือ: วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่ม 1
ISBN: 9744860529
ผู้แต่ง: ดร.เกียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์
ขนาด: 19.0 x 26.0 ซ.ม.
พิมพ์ครั้งที่ : 5/2561
จำนวนหน้า: 121 หน้า
ชนิดปก: ปกอ่อน
ราคา 150 บาท

ผู้เขียนมีความสนใจในเรื่องการกำจัดน้ำเสีย โดยเล็งเห็นว่าในปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรม และจำนวนพลเมืองเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงมาก ซึ่งต้องมีน้ำทิ้งที่มีความสกปรกจากแหล่งเหล่านี้ไหลสู่สิ่งแวดล้อมของเรา ดังนั้นความรู้พื้นฐานบวกกับเทคโนโลยีหใหม่ๆ ของการกำจัดน้ำเสียได้รวบรวมไว้ในหนังสือชุดนี้ หนังสือชุดนี้มีทั้งหมด 5 เล่ม เพื่อมิให้หนังสือมีขนาดใหญ่เกินไป จึงแยกออกเป็น 5 เล่ม เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาได้อย่างละเอียดครบถ้วน

สารบัญ
บทที่ 1 วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสียคืออะไร
1.1 ประวัติของวิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย
1.2 งานของวิศวกรสุขาภิบาล หรือวิศวกรสิ่งแวดล้อม
1.3 น้ำเสีย
1.4 การบำบัดน้ำเสีย
1.5 การนำน้ำเสียที่ถูกผ่านกระบวนการบำบัดแล้วมาใช้ให้เป็นประโยชน์

บทที่ 2 การนำวิศวกรรมธาราศาสตร์มาใช้ในวิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย
2.1 ทบทวนพื้นฐานของวิศวกรรมธาราศาสตร์
2.2 ปริมาณของน้ำใช้ และน้ำทิ้ง และการวัด
2.3 การคำนวณ และการออกแบบเครื่องสูบน้ำ
2.4 การคำนวณหาระดับน้ำในระบบบำบัดน้ำเสีย

บทที่ 3 คุณลักษณะของน้ำเสีย
3.1 คุณลักษณะของน้ำเสียจากแหล่งชุมชน
3.2 คุณลักษณะของน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
3.3 การเก็บ และกักตัวอย่างน้ำเสีย
3.4 คุณลักษณะทางกายภาพของน้ำเสีย
3.5 คุณลักษณะทางชีววิทยาของน้ำเสีย