การออกแบบท่ออาคาร และสิ่งแวดล้อมอาคาร เล่ม 2

ออกแบบท่ออาคาร-2รหัสหนังสือ: 93113  ชื่อหนังสือ: การออกแบบท่ออาคาร และสิ่งแวดล้อมอาคาร เล่ม 2
ISBN:
9744860596
ผู้แต่ง:
ดร.เกียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์
พิมพ์ครั้งที่ : 4/2561
ขนาด: 18.3 x 25.5 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 310 หน้า
ชนิดปก: ปกอ่อน
ราคา 300 บาท

ตำราชุดนี้ประกอบด้วย 2 เล่ม โดยเล่มแรกจะมีความรู้พื้นฐานที่ช่วยในการออกแบบ สำหรับเล่มที่ 2 จะมีข้อมูลออกแบบและแสดงการคำนวณ ในตารางชุดนี้มีภาพประกอบคำอธิบายมาก ที่เคยใช้ในงานจริงก็มาก มีสูตรคำนวณ ตารางออกแบบและกราฟออกแบบที่ใช้หน่วยวัดเหมาะสมสำหรับวิศวกร

สารบัญ
บทที่ 3 ระบบท่อประปา
บทที่ 4 ระบบน้ำร้อนภายในอาคาร
บทที่ 5 ระบบดับเพลิงภายในอาคาร
บทที่ 6 ระบบท่อน้ำทิ้งและท่อน้ำฝนภายในอาคาร
บทที่ 7 ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคาร
บทที่ 8 ระบบกำจัดขยะมูลฝอยสำหรับอาคาร
บทที่ 9 ระบบระบายอากาศสำหรับอาคาร
บทที่ 10 ระบบแสงสว่างสำหรับอาคาร