การออกแบบท่ออาคาร และสิ่งแวดล้อมอาคาร เล่ม 1

9744860556-93112-BMรหัสหนังสือ: 93112  ชื่อหนังสือ: การออกแบบท่ออาคาร และสิ่งแวดล้อมอาคาร เล่ม 1
ISBN: 9744860553
ผู้แต่ง: ดร.เกียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์
พิมพ์ครั้งที่ : 3/2552
ขนาด: 18.6 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 236 หน้า
ราคา 200 บาท

ตำราชุดนี้ประกอบด้วย 2 เล่ม โดยเล่มแรกจะมีความรู้พื้นฐานที่ช่วยในการออกแบบ สำหรับเล่มที่ 2 จะมีข้อมูลออกแบบและแสดงการคำนวณ ในตารางชุดนี้มีภาพประกอบคำอธิบายมาก ที่เคยใช้ในงานจริงก็มาก มีสูตรคำนวณ ตารางออกแบบและกราฟออกแบบที่ใช้หน่วยวัดเหมาะสมสำหรับวิศวกร

สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น
1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบท่อสำหรับอาคาร
1.2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคาร
1.3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบจัดการขยะมูลฝอยสำหรับอาคาร
1.4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบระบายอากาศสำหรับอาคาร
1.5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบแสงสว่างสำหรับอาคาร
1.6 คำถามท้ายบท

บทที่ 2 กลศาสตร์ของไหลสำหรับระบบท่อ
2.1 ความดันของน้ำ
2.2 สมการของการไหล
2.3 ท่อความดัน
2.4 ท่อระบายเปิด
2.5 การสูญเสียพลังงาน
2.6 กราฟเพื่อคำนวณออกแบบท่อ
2.7 เครื่องสูบน้ำ
2.8 การวัดอัตราการไหลของน้ำ
2.9 คำถามท้ายบท