การบำบัดน้ำเสีย

9744860634-93106-BMรหัสหนังสือ: 93106 ชื่อหนังสือ: การบำบัดน้ำเสีย
ISBN: 9744860634
ผู้แต่ง: ดร.เกียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์
พิมพ์ครั้งที่ : 3/2552
ขนาด: 19.0 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 450 หน้า
ราคา 500 บาท

สารบัญ
บทที่ 1 ความนำ
บทที่ 2 ปริมาณน้ำเสีย
บทที่ 3 ลักษณะน้ำเสีย
บทที่ 4 กระบวนการบำบัดน้ำเสีย
บทที่ 5 กระบวนการทางกายภาพ
บทที่ 6 กระบวนการทางเคมี
บทที่ 7 กระบวนการทางชีวภาพ
บทที่ 8 กระบวนการทางกายภาพ-เคมี
บทที่ 9 การบำบัดและกำจัดสลัดจ์
บทที่ 10 การบำบัดน้ำเสียแบบธรรมชาติ

สารบัญ
บทที่ 1 ความนำ

บทที่ 2 ปริมาณน้ำเสีย
2.1 บทนำ
2.2 ปริมาณน้ำเสียจากชุมชน
2.3 ปริมาณน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

บทที่ 3 ลักษณะน้ำเสีย
3.1 บทนำ
3.2 ลักษณะน้ำเสียทางกายภาพ
3.3 ลักษณะน้ำเสียทางเคมี
3.4 ลักษณะน้ำเสียทางชีววิทยา
3.5 การเก็บและกักตัวอย่างน้ำเสีย
3.6 ลักษณะน้ำเสียจากแหล่งชุมชน
3.7 ลักษณะน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

บทที่ 4 กระบวนการบำบัดน้ำเสีย
4.1 บทนำ
4.2 กระบวนการบำบัดน้ำเสีย
4.3 ขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย
4.4 กระบวนการกำจัดสลัดจ์
4.5 การเลือกวิธีบำบัดน้ำเสีย

บทที่ 5 กระบวนการทางกายภาพ
5.1 ตะแกรง
5.2 การตัดย่อย
5.3 การกำจัดตะกอนหนัก
5.4 การกำจัดน้ำมันและไขมัน
5.5 การตกตะกอน
5.6 การทำให้ตะกอนลอย
5.7 การกรอง

บทที่ 6 กระบวนการทางเคมี
6.1 การตกตะกอนผลึกทางเคมี
6.2 การสร้างรวมตะกอนเคมี
6.3 การเกิดออกซิเดชันทางเคมี
6.4 การเกิดรีดักชันทางเคมี
6.5 การปรับ pH
6.6 การฆ่าเชื้อโรค
6.7 การไล่ก๊าซ

บทที่ 7 กระบวนการทางชีวภาพ
7.1 ระบบโปรยกรอง
7.2 ระบบแผ่นหมุนชีวภาพ
7.3 ระบบเอเอส
7.4 ระบบบำบัดแบบไร้อากาศ
7.5 ระบบบ่อธรรมชาติ

บทที่ 8 กระบวนการทางกายภาพ-เคมี
8.1 การดูดซับด้วยถ่าน
8.2 การแลกเปลี่ยนประจุ
8.3 การกรองแบบ
8.4 ออสโมซิสผันกลับ
8.5 การแยกด้วยไฟฟ้าและเยื่อกรอง

บทที่ 9 การบำบัดและกำจัดสลัดจ์
9.1 หลักการ
9.2 แหล่งที่มาและลักษณะของสลัดจ์
9.3 การทำสลัดจ์ให้มีลักษณะเดียวกัน
9.4 การทำให้สลัดจ์มีความเข้มข้นขึ้น
9.5 การปรับเสถียรสลัดจ์
9.6 การปรับสภาพสลัดจ์
9.7 การฆ่าเชื้อโรคในสลัดจ์
9.8 การแยกน้ำออกจากสลัดจ์
9.9 การทำให้สลัดจ์แห้ง
9.10 การทำปุ๋ยจากสลัดจ์
9.11 การเผา
9.12 การนำกากสลัดจ์ไปทิ้ง

บทที่ 10 การบำบัดน้ำเสียแบบธรรมชาติ
10.1 ความรู้เบื้องต้น
10.2 วิธีกรจายบนดิน
10.3 วิธีบึงประดิษฐ์
10.4 วิธีพืชลอยน้ำ