เครื่องมือวัดเมคคาทรอนิกส์ (2127-2004)

รหัสหนังสือ: 33407 ชื่อหนังสือ: เครื่องมือวัดเมคคาทรอนิกส์ (2127-2004)
ISBN    : 9786160820634
ผู้แต่ง: บุญธรรม ภัทราจารุกุล
สำนักพิมพ์    : se-ed
ขนาด    :  17×22 ซม.
จำนวน    : 328 หน้า
ชนิดปก    : ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์
เดือนปีที่พิมพ์: พฤษภาคม 2557
ราคา 185 บาท

หนังสือเครื่องมือวัดเมคคาทรอนิกส์ กล่าวถึง แหล่งกำเนิดไฟฟ้า ทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ได้แก่ โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ มัลติมิเตอร์ และออสซิลโลสโคป เพื่อใช้ตรวจวัด ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ ไมโครโฟน ลำโพง รีเลย์ หม้อแปลง อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ และในหมวดเครื่องกลประกอบด้วย เครื่องมือวัด ได้แก่ บรรทัดเหล็ก วงเวียน เครื่องมือวัดมุม เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ และไมโครมิเตอร์ เพื่อใช้ตรวจวัดมิติของชิ้นส่วนทางกลอย่างละเอียด โดยเในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับใช้ประกอบการศึกษาในระดับอาชีวะ รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป

สารบัญ

บทที่ 1 แหล่งกำเนิดไฟฟ้า (Electrical Source)
บทที่ 2 ทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น (Basic Electrical Theory)
บทที่ 3 อุปกรณ์ไฟฟ้า (Electrical Devices)
บทที่ 4 โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ และโอห์มมิเตอร์ (Voltmeter Ammeter and Ohmmeter)
บทที่ 5 มัลติมิเตอร์ (Multimeter)
บทที่ 6 ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ และตัวเหนี่ยวนำ (Resistor Condenser and Inductor)
บทที่ 7 ไมโครโฟน ลำโพง รีเลย์ และหม้อแปลง (Microphone Loudspeaker Relay and Transformer)
บทที่ 8 อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ (Semiconductors Device)
บทที่ 9 ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope)
บทที่ 10 บรรทัดเหล็ก (Steel Rulers)
บทที่ 11 วงเวียน (Calipers)
บทที่ 12 เครื่องมือวัดมุม (Protractor Instruments)
บทที่ 13 เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ (Vernier Caliper)
บทที่ 14 ไมโครมิเตอร์ (Micrometer)