ความรู้เบื้องต้น วิศวกรรมงานระบบ

9746860348-13401-BMรหัสหนังสือ: 13401 ชื่อหนังสือ: ความรู้เบื้องต้น วิศวกรรมงานระบบ
ISBN: 9746860348
ผู้แต่ง: เกชา ธีระโกเมน
ขนาด: 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 235
ราคา 250 บาท

อาคารยุคใหม่ มักมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS), ระบบสื่อสารข้อมูล (data telecommunication), ระบบกักความเย็น, ระบบบำบัดน้ำ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่, การประหยัดพลังงาน ฯลฯ ยิ่งถ้าเป็นการสร้างอาคารอัจฉริยะ ก็ยิ่งจะต้องมีระบบต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นผู้ออกแบบอาคาร ไม่ว่าจะเป็นวิศวกร, สถาปนิก, ผู้รับเหมา หรือแม้แต่เจ้าของอาคาร จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เหล่านี้

หนังสือความรู้เบื้องต้นวิศวกรรมงานระบบ เขียนโดย คณะวิศวกรผู้ชำนาญงานด้านนี้โดยเฉพาะ ซึ่งแม้แต่ ผู้ที่ไม่ใช่วิศวกร ก็สามารถอ่าน และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ วิศวกรรมงานระบบ ว่ามีความสำคัญอย่างไร เกี่ยวข้องกับทุกคนอย่างไร โดยมีหัวข้อหลัก คือ ระบบปรับอากาศ, ระบบไฟฟ้า, ระบบป้องกันอัคคีภัย, ระบบตรวจสอบพลังงาน และการอนุรักษ์, การบริหารงาน, การประสานงานระหว่าง งานตกแต่งภายใน กับวิศวกร, ระบบสุขาภิบาล และการปิดงาน เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ซึ่งในแต่ละหัวข้อมีรายละเอียดที่ครบถ้วน อ่านเข้าใจง่ายแม้จะไม่ใช่วิศวกร อย่างเช่น การทำงานของ เครื่องปรับอากาศ แต่ละแบบ, ระบบปรับอากาศ ที่ใช้เครื่องทำน้ำเย็น, โครงสร้างของระบบปรับอากาศ,น้ำทิ้งระบบระบายอากาศ, ระบบควบคุมควันไฟ อุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้า, ระบบไฟฟ้าสำรอง, การจัดเตรียมอาคาร ให้ระบบไฟฟ้า, ระบบน้ำประปา, ระบบบำบัดน้ำเสีย และท่อระบายน้ำเสีย, ระบบบำบัดน้ำดี, ระบบสระว่ายน้ำ, ระบบระบายน้ำในอาคาร ฯลฯ

จึงนับได้ว่า หนังสือนี้มีเนื้อหาที่ครอบคลุม ด้านวิศวกรรมงานระบบที่สมบูรณ์เล่มหนึ่ง ซึ่งช่วยให้ผู้อ่าน มองเห็นภาพได้ว่า งานวิศกรรมงานระบบนั้น จะต้องเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง

สารบัญ

1. ระบบปรับอากาศ
– หลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
– เครื่องปรับอากาศแบบหน้าต่าง
– เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
– เครื่องปรับอากาศแบบสำเร็จครบชุดในตัว
– ระบบปรับอากาศที่ใช้เครื่องทำน้ำเย็น
– โครงสร้างของระบบปรับอากาศ
– ระบบท่อน้ำยา
– ระบบท่อน้ำเย็น
– ระบบท่อน้ำระบายความร้อน
– ระบบท่อน้ำทิ้ง
– ระบบระบายอากาศ
– ระบบควบคุมควันไฟ
– อุปกรณ์ที่น่าสนใจ
– แดมเพอร์
– แผงกรองอากาศ
– พัดลม
– คอมเพรสเซอร์
2. ระบบไฟฟ้า
– การไฟฟ้า

1.1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
1.2 การไฟฟ้านครหลวง
1.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
– หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

2.1 ประเภทของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
2.2 ชนิดของหม้อแปลงไฟฟ้า
2.3 ระบบระบายความร้อนของหม้อแปลงไฟฟ้า
2.4 อุปกรณ์ประกอบและป้องกันหม้อแปลงที่สำคัญ
2.5 ค่าทางเทคนิคที่ควรรู้
– อุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้า

3.1 อุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้าแรงต่ำ
3.2 อุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้าแรงสูง
– ระบบไฟฟ้าสำรอง

ระบบแสงสว่างฉุกเฉิน
ระบบ UPS
ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
– การจัดเตรียมอาคารให้ระบบไฟฟ้า

การจัดเตรียมห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
การจัดเตรียมห้องให้ระบบชุมสายโทรศัพท์ในอาคาร
การจัดเตรียมห้องควบคุมงานระบบอาคาร
3. ระบบป้องกันอัคคีภัย
– วัตถุประสงค์หลักของการป้องกันอัคคีภัย
– ความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร
– ความปลอดภัยของทรัพย์สิน
– ความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการ
– หลักการออกแบบอาคารให้ความปลอดภัยจากอัคคีภัย
– กฏหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย
– อาคารที่ปลอดภัย
– ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
– อุปกรณ์สำคัญในระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
– ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ
– ระบบควบคุมควันไฟ
4. ระบบสุขาภิบาล
– ระบบน้ำประปา
– ระบบท่อระบายน้ำเสีย
– ระบบบำบัดน้ำเสีย
– ระบบบำบัดน้ำดี
– ระบบสระว่ายน้ำ
– ระบบรดน้ำต้นไม้
– ระบบน้ำพุ น้ำตก
– ระบบท่อระบายน้ำฝน
– ระบบน้ำร้อนรอบอาคาร
– ระบบน้ำร้อน
– ระบบไอน้ำ
– ระบบท่อก๊าซ
– การเดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร
5. การอนุรักษ์พลังงาน
– ปัจจัยที่มีผลต่อกาใช้พลังงานในอาคาร
– การอนุรักษ์พลังงานในระบบ
– การตรวจสอบพลังงาน
6. การบริหารงานโครงการ
– แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงาน
– คำนำ
– สาเหตุที่ต้องมีการควบคุมงาน
– การควบคุมงานและการบริหารงานก่อสร้าง
– ดุลยพินิจ
– สภาพแวดล้อมของโครงการ
– ความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ
– หน้าที่หลักของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
– ขอบเขตและหน้าที่ทั่วไปของผู้ควบคุมงานในระหว่างก่อสร้าง
– หน้าที่โดยจำเพาะของเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน
– บทสรุป
– แนวทางการประสานงานระหว่าง งานตกแต่งภายใน กับวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร
7. แนวทางการขจัดปัญหาที่ทำงานก่อสร้างล่าช้า
– วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของเจ้าของโครงการ
– วัตถุประสงค์
– สาเหตุที่ทำให้โครงการล่าช้า

ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้
ปัจจัยที่พอจะมีแนวทางแก้ไขได้บางส่วน
ปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ และมีแนวทางแก้ไข
8. วิธีการปิดงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
1. แบบก่อสร้างจริง
2. หนังสือคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องอุปกรณ์
3. การทดสอบและปรับแต่งเครื่องอุปกรณ์
4. การทำความสะอาดหน่วยงานก่อสร้าง
5. การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
6. การคิดบัญชี
7. การส่งมอบงาน
8. การรับประกัน