หลักการและการใช้งานเครื่องมือวัด

9789748325149-43403-BMรหัสหนังสือ: 43403 ชื่อหนังสือ: หลักการและการใช้งานเครื่องมือวัด
ISBN: 9789748325149
ผู้แต่ง: สมศักดิ์ กีรติวุฒิเศรษฐ์
สำนักพิมพ์: สสท
ขนาด: 19.0 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 530
ราคา 200 บาท

หนังสือเล่มนี้ได้เขียนให้เข้าใจได้ง่าย ดังนั้นแนวทางการเรียบเรียงจึงเน้นให้เข้าใจหลักการทำ
งานและแนวทางปฎิบัติ หัวข้อในเล่มได้คัดเอา เครื่องวัด ตัวแปรหลักในงานอุตสาหกรรมมีอยู่ 4
อย่างคือ 1) ความดัน 2) อุณหภูมิ 3) ระดับ และ 4) อัตราการไหล ซึ่งมีหลัการวัดแบบต่างๆ
เครื่องมือวัดเป็นส่วนแรกของงานด้านระบบควบคุมที่ผู้ศึกษาหรือปฎิบัติงานด้านนี้จะต้องศึกษา
เพื่อเป็นพื้นฐาน ในปัจจุบันวิทยาการทางวิทยาศาสตร์หลายๆ แขนงได้รับการประยุกต์เพื่อใช้
เป็นหลักการวัด เช่น หลักการทางแม่เหล็กไฟฟ้า อัลตราโซนิก การแผ่รังสีของสารกัมมันตภาพ
ฯลฯ

สารบัญ

ภาคหนึ่ง อุณภูมิและเครื่องมือวัดอุณหภูมิ
บทที่ 1 มาตราและหลักการวัดอุณหภูมิ
บทที่ 2 หลักการและแบบของเทอร์โมคัปเปิล
บทที่ 3 Reference Junction
บทที่ 4 เทอร์โมคัปเปิลและส่วนประกอบ
บทที่ 5 ช่วงแวลาการตอบสนองของการวัดอุณหภูมิ
บทที่ 6 การติดตั้งเพื่อผลการวัดที่ดี
บทที่ 7 การผิดพลาดของการวัดอุหภูมิ
บทที่ 8 อาร์ทีดี และ เทอร์มิสเตอร์
บทที่ 9 ไพโรมิเตอร์
บทที่ 10 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ Filled System
บทที่ 11 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอื่นๆ

ภาคสอง ความดันและเครื่องมือวัดความดัน
บทที่ 12 ความดันและหน่วยวัดความดัน
บทที่ 13 มาโนมิเตอร์
บทที่ 14 บูร์ดอง
บทที่ 15 เบลโลว์และไดอะแฟรม
บทที่ 16 เครื่องมือวัดความดันค่าต่ำ ๆ และ Vacuum
บทที่ 17 เครื่องมือสอบเทียบ
บทที่ 18 ทรานสมิตเตอร์สำหรับวัดความดันดิฟเฟอเรนเซียลและทรานสดิวเซอร์
บทที่ 19 ส่วนประกอบในการติดตั้งเครื่องมือวัดความดัน
บทที่ 20 ภาคปฎิบัติ

ภาคสาม ระดับและเครื่องมือวัดระดับ
บทที่ 21 การวัดระดับโดยตรง
บทที่ 22 DISPLACER
บทที่ 23 การวัดระดับโดยการวัดความดันดิฟเฟอเรนเซียล
บทที่ 24 การวัดระดับโดยหลักการทางไฟฟ้า
บทที่ 25 การวัดระดับโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิก
บทที่ 26 การวัดระดับโดยวิธีวัดการแผ่รังสีและคลื่นอินฟราเรด

ภาคสี่ Flow และเครื่องมือวัด Flow
บทที่ 27 ธรรมชาติของของไหล
บทที่ 28 ทฤษฎีการวัด Flow แบบวัดความดันดิฟเฟอเรนเซียล
บทที่ 29 ออริฟิส เวนจูรี และนอซเซิล
บทที่ 30 การติดตั้งออริฟิสเพื่อให้ผลการวัดที่ดี
บทที่ 31 เครื่องมือวัด Flow แบบ Elbow, Pitot Tube, Annubar และ Target
บทที่ 32 การวัด Flow แบบลำรางเปิด
บทที่ 33 เครื่องมือวัด Flow แบบ Positive Displacement
บทที่ 34 เครื่องมือวัด Flow แบบอัลตราโซนิก
บทที่ 35 เครื่องมือวัด Flow แบบเทอร์ไบน์ แบบวอเทกซ์ และแบบ Swirlmeter
บทที่ 36 เครื่องมือวัด Flow แบบโรตามิเตอร์
บทที่ 37 เครื่องมือวัด Flow แบบสนามแม่เหล็ก
บทที่ 38 เครื่องมือวัด Flow แบบ Coriolis
บทที่ 39 เครื่องมือวัด Flow แบบ Mass Flowmeters และแบบ Differential Pressure Meters