โลหะวิทยาเบื้องต้น

9786160800643-33001-BMรหัสหนังสือ: 33001  ชื่อหนังสือ: โลหะวิทยาเบื้องต้น
ISBN    : 9786160800643
ผู้แต่ง: สุรสิทธิ์ แก้วพระอินทร์
สำนักพิมพ์    : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด    : 18.6 x 25.4 ซม.
จำนวน    : 316 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2553
ราคา 195 บาท

นำเสนอความรู้เกี่ยวกับโลหะวิทยาเบื้องต้น ครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา ตั้งแต่ เรื่องราวเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุชนิดต่างๆ และโลหะวิทยาในงานเชื่อม การอบชุบโลหะด้วยความร้อน โครงสร้างมาตรฐานของเหล็กกล้าคาร์บอนทุกชนิด แผนภูมิโครงสร้างเหล็กคาร์บอน พร้อมทั้งคำอธิบายศัพท์ และเครื่องมืออุปกรณ์ในการใช้งานทางด้านโลหะวิทยา ในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

สารบัญ
บทที่ 1 โลหะวิทยาเบื้องต้น
– โลหะที่เป็นเหล็ก
– ธรรมชาติของโลหะและโลหะผสม
– ผลของผลึกที่มีผลต่าโครงสร้าง
– ผลของการเปลี่ยนแปลงเกรนภายในโครงสร้าง
– โลหะผสม
– สารละลายของแข็ง
– เหล็กล้าผสม
– อิทธิพลของธาตุต่างๆ ที่ผสมในเหล็กกล้า
– คุณสมบัติในการเลือกใช้วัสดุ
– โลหะวิทยาในการเชื่อม
– ความสามารถในการเชื่อม
– การแข็งตัวของโลหะแนวเชื่อม
– การเปลี่ยนแปลงความร้อนในระหว่างการเชื่อม
– แบบทดสอบบทที่ 1

บทที่ 2 คุณสมบัติของวัสดุ
– คุณสมบัติทางเคมี
– คุณสมบัติทางฟิสิกส์
– คุณสมบัติทางกลของโลหะ
– เหล็กกล้า
– แบบทดสอบบทที่ 2

บทที่ 3 กรรมวิธีการผลิตเหล็กชนิดต่างๆ
– การผลิตเหล็กดิบ สินแร่เหล็ก และแหล่งแร่
– แหล่งแร่ที่สำคัญของโลก
– แหล่งแร่ในประเทศไทย
– การถลุงเหล็ก
– กระบวนการผลิตเหล็กแบบแอสตัน
– การถลุงเหล็กกล้าคาร์บอน
– การถลุงเหล็กด้วยกรรมวิธีเบสเซเมอร์
– การถลุงเหล็กด้วยกรรมวิธีพ่นออกซิเจน
– เตาถลุงแบบ แอล.ดี.
– เตาถลุงแบบใช้พลังงานไฟฟ้า
– การหลอมเหล็กหล่อด้วยเตาคิวโพลา
– ขั้นตอนในการทำงานของเตาหลอมเหล็กหล่อแบบคิวโพลา
– เหล็กหล่อ
– ผลของธาตุต่างๆ ที่ผสมในเหล็กหล่อ
-แบบทดสอบบทที่ 3

บทที่ 4 การปรับปรุงคุณสมบัติของเหล็กกล้าด้วยความร้อน
– เหล็กกล้าคาร์บอน
– ประเภทของเหล็กกล้าคาร์บอน
– การศึกษาโครงสร้างจุลภาคและความหมาย
– คำอธิบายศัพท์ที่ใช้ในแผนภูมิสมดุล – คาร์บอนที่ควรทราบ
– ระบบที่อยู่ในสภาวะสมดุล
– ลักษณะของแผนภูมิ
– การอบชุบโลหะ
– การทำการอบอ่อน
– การอบปกติ
– การชุบแข็ง
– การทำเทมเปอริ่ง
– เรื่องที่น่ารู้ต่อการชุบแข็ง
– ข้อบกพร่องและวิธีแก้ไขในการชุบแข็ง
– แบบทดสอบบทที่ 4

บทที่ 5 การศึกษาโครงสร้างจุลภาคเนื้อโลหะ
– ประวัติการศึกษาโครงสร้างจุลภาค
– การศึกษาโครงสร้างจุลภาค
– เครื่องมืออุปกรณ์ในห้องทดสอบโลหะวิทยา
– ชิ้นงานทดสอบ (Specimens)
– ลำดับขั้นการเตรียมชิ้นงาน
– ขั้นตอนการปฏิบัติการเตรียมชิ้นงานทดสอบ
– การใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือทางด้านโลหะวิทยา
– แบบทดสอบบทที่ 5

บทที่ 6 การทดสอบความแข็ง
– ชนิดของการทดสอบความแข็ง
– เครื่องทดสอบความแข็งแบบร็อคเวลล์
– การทดสอบความแข็งแบบริเนลล์
– รายละเอียดของเครื่องทดสอบความแข็งแรงแบบบริเนลล์
– ลำดับขั้นการทำงานของเครื่องทดสอบแบบบริเนลล์
– การวัดค่าหาความแข็งด้วยกล้องขยาย
– ข้อควรระวังในการใช้เครื่องทดสอบแบบบริเนลล์
– การเลื่อนขึ้น – ลงของน้ำหนักในหลอดผิดปกติ สาเหตุ และวิธีแก้ไข
– การทดสอบความแข็งแบบวิกเกอร์
– การทดสอบความแข็งแบบซอร์
– แบบทดสอบบทที่ 6