โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน (สอศ.) (รหัสวิชา 20102-2009)

รหัสหนังสือ: 32306  ชื่อหนังสือ: โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน (สอศ.) (รหัสวิชา 20102-2009)
ISBN : 9786160839964
ผู้แต่ง: สมบัติ ชิวหา
สำนักพิมพ์ : se-ed
ขนาด : 18.5 x 25.6 ซม.
จำนวน : 472 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์:  2564
ราคา 145 บาท

 

หนังสือโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน รหัสวิชา 20102-2009  เล่มนี้ เขียนขึ้นตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 และได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนอาชีวศึกษา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างกลโรงงาน ซึ่งผู้เขียนได้เรียบเรียงจากเอกสาร ตำรา และคู่มือการปฏิบัติงานของเครื่องจักร CNC ทั้งภายในและต่างประเทศ และจากการฝึกอบรมและประสบการณ์ในการสอนสาขาวิชาช่างกลโรงงานมากว่า 23 ปี โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมภาพและตัวอย่างประกอบ ช่วยให้เข้าใจได้ง่าย อีกทั้งมีแบบประเมินและแบบฝึกหัด เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีทักษะในการปฏิบัติงาน

สารบัญ

บทที่1ประวัติความเป็นมาและชนิดต่างๆ ของเครื่องจักร CNC
บทที่ 2 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องจักร CNC
บทที่ 3 หลักการทำงานและความปลอดภัยสำหรับเครื่องจักรCNC
บทที่ 4 เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องมือตัดที่ใช้กับเครื่องจักร CNC
บทที่ 5 การใช้ปุ่มควบคุมกับชุดควบคุม (Control Panal) และการบำรุงรักษาเครื่องจักร CNC
บทที่ 6 การเตรียมข้อมูลในการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องจักรCNC
บทที่ 7 โครงสร้างของโปรแกรม NC พื้นฐาน
บทที่ 8 คำสั่ง G-Code และ M-Code สำหรับงานกลึง CNC พื้นฐาน
บทที่ 9 คำสั่ง G-Code และ M-Code สำหรับงานกัด CNC พื้นฐาน
บทที่ 10 การเขียน การแก้ไข และการตรวจสอบกับโปรแกรมซีเอ็นซีซิมูเลชั่นงานกลึงCNC
บทที่ 11 การเขียน การแก้ไข และการตรวจสอบกับโปรแกรมซีเอ็นซีซิมูเลชั่นงานกัด CNC

– ใบงานวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน