ออกแบบแม่พิมพ์โลหะ

ออกแบบแม่พิมพ์โลหะรหัสหนังสือ:43009 ชื่อหนังสือ: ออกแบบแม่พิมพ์โลหะ
ISBN: 9789744437419
ผู้แต่ง: คมกริช ละวรรณวงษ์
สำนักพิมพ์: สสท
ขนาด:18.4 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 230
ราคา 250บาท

ความรู้พื้นฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์โลหะ เน้นแนวทางการออกแบบแม่พิมพ์ตัด ซึ่งเป็นกระบวนการเริ่มต้นสำหรับเตรียมชิ้นงานและใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงงานผลิตชิ้นส่วนโลหะ
เหมาะสำหรับ
นักศึกษาระดับ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ทำงานในอุตสาหกรรมปั๊มขึ้นรูปโลหะ

สารบัญ
บทที่ 1 พื้นฐานสมบัติทางกลของโลหะในกระบวนการผลิต
1.1  สมบัติทางกลของโลหะภายใต้การทดสอบแรงดึง
บทที่ 2 ทฤษฎีการตัดโลหะแผ่น
2.1 ภาพรวมของการตัดโลหะแผ่น
2.2 ลักษณะขอบชิ้นงานภายหลังตัดด้วยแม่พิมพ์
2.3 การเกิดส่วนโค้งมน
2.4 การเกิดครีบโลหะ
2.5 ช่องว่างแม่พิมพ์หรือระยะเคลียแรนซ์
2.6 จุดบกพร่องของขอบชิ้นงานตัด
2.7 การอกกแบบรัศมีที่มุม
2.8 การโก่งงอของชิ้นงาน
บทที่ 3 การคำนวณแรงในการตัดชิ้นงานด้วยแม่พิมพ์
3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงตัดกับลักษณะการเปลี่ยนรูปของชิ้นงาน
3.2 แรงที่ใช้ในการตัด
3.3 การลดแรงตัดโดยใช้พันซ์หรือดายที่มีมุมเฉือน
3.4 การคำนวณค่าช่องว่างแม่พิมพ์(Clearance)
3.5 การคำนวณแรงที่ใช้ปลดชิ้นงาน (Stripping force)
3.6  การคำนวณระยะห่างของขอบเศษ  (Scrap layout)
3.7 ข้อบกพร่องกรณวางผังการตัดชิ้นงานไม่เหมาะสม
บทที่ 4 การออกแบบชิ้นส่วนมาตรฐานแม่พิมพ์
4.1 ส่วนประกอบแม่พิมพ์ตัด(Component of Blanking Die)
4.2 หน้าที่ของส่วนประกอบในแม่พิมพ์ตัด
4.3 สลักเกลียว
4.4 สลักกำหนดตำแหน่ง(Dowel pin)
4.5 การคำนวณและเลือกใช้สปริง
บทที่ 5 แนวทางในการอกกแบบพันช์
5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบพันธ์และขีดจำกัดในกระบวนการผลิต
5.2 การสวมพันซ์เข้ากับแผ่นยึดพันช์และแผ่นปลดชิ้นงาน
5.3 การเพิ่มความแข็งแรงให้กับบ่าพันซ์
5.4 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุดของพันช์
5.5 การคำนวณระยะปลายพันช์เพื่อหลีกเลี่ยงการโก่งงอ
5.6 การป้องกันรอยแตกของปลายพันช์
บทที่ 6 วัสดุชิ้นงานและวัสดุสำหรับทำแม่พิมพ์
6.1 ประเภทของวัสดุที่นำไปใช้ผลิตเป็นชิ้นงาน
6.2 เหล็กกล้าเครื่องมือ
6.3 การประยุกต์ใช้เหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าเครื่องมือในการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
บทที่ 7 เครื่องปั๊มโลหะและการจับยึดแม่พิมพ์
7.1 เครื่องปั้มแบบกลไล
7.2 เครื่องปั้มโลหะไฮดรอลิก
7.3 องค์ประกอบหลักของเครื่องปั๊มโลหะ
7.4 การจับยึดฐานของแม่พิมพ์
7.5การออกแบบด้ามจับ
ภาคผนวก
1. รูปร่างและขนาดของสกูลหกเหลี่ยมหัวจม ตามมาตรฐาน JIS B 1176 (1999-2000) หน่วย:มิลลิเมตร
2. ความลึกของรูผ่านและรูฝังหัวสำหรับสกรูหกเหลี่ยม หน่วย:มิลลิเมตร
3. สัญลักษณ์ต่างๆ