การออกแบบแม่พิมพ์

9789747948080-43005-BMรหัสหนังสือ: 43005 ชื่อหนังสือ: การออกแบบแม่พิมพ์
ISBN: 9789747948087
ผู้แต่ง: ชาญชัย ทรัพยากร, ประสิทธิ์ สวัสดิสรรพ์, วิรุฬ ประเสริฐวรนันท์
สำนักพิมพ์: สสท
ขนาด: 19.0 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 324
ราคา 180 บาท

เนื่องจากหนังสือ เล่มนี้ผู้เขียนแปลจากหนังสือหลายเล่มด้วยกัน ซึ่งมีทั้งหน่วยอังกฤษและหน่วย SI ดังนั้น ในหนังสือเล่มนี้จึงมีทั้งสองหน่วยผสมกัน พื้นฐานที่ต้องใช้ในการอ่านศึกษาเนื้อหาเล่มนี้ก็เพียงแต่มีความรู้พื้นฐาน ทางด้านวิชาช่างก็สามารถที่จะศึกษาเข้าใจได้ ทั้งนี้เพราะผู้เขียนได้พยายามเน้นในแง่ความเข้าใจและพื้นฐานการทำงานของ อุปกรณ์โครงสร้างต่างๆ ของแม่พิมพ์
หนังสือเล่มนี้แบ่งเป็นบทๆ ได้ 20 บทด้วยกัน โดยในแต่ละบทจะมีเนื้อหาที่สัมพันธ์กัน ซึ่งสามารถที่จะใช้สอนหรือศึกษาได้จากบทที่ 1 จนถึงบทที่ 20 เนื้อหาจากบทที่ 1 ถึงบทที่ 4 จะว่าด้วยทฤษฎีและประเภทของงานขึ้นรูปทั้งหมด บทที่ 5 ถึงบทที่ 18 จะว่าด้วยขั้นตอนพื้นฐานในการออกแบบแม่พิมพ์ ซึ่งผู้เขียนจะบรรยายถึงขั้นตอนในการทำงานของแม่พิมพ์และอุปกรณ์ต่างๆ ไว้ด้วย บทที่ 19 และบทที่ 20 จะบรรยายถึงขั้นตอนในการทำงานของแม่พิมพ์ที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะอย่าง

สารบัญ
บทที่ 1 ประเภทของงานปั๊ม
บทที่ 2 ทฤษฎีเกี่ยวกับงานตัด
บทที่ 3 ทฤษฎีเกี่ยวกับงานพับ
บทที่ 4 ประเภทของงานขึ้นรูป
บทที่ 5 ส่วนประกอบของแม่พิมพ์ตัด
บทที่ 6 ขั้นตอนในการออกแบบแม่พิมพ์
บทที่ 7 วิธี Lay Out Scrap Strip
บทที่ 8 การออกแบบ Die Block
บทที่ 9 การออกแบบ Blanking Punch
บทที่ 10 การออกแบบ Piercing Punches
บทที่ 11 การออกแบบ Punch Plate
บทที่ 12 การออกแบบไพล้อต
บทที่ 13 การออกแบบเกจ (How to Design Gages)
บทที่ 14 การออกแบบ Finger Stop
บทที่ 15 การออกแบบ Automatic Stops
บทที่ 16 การออกแบบแผ่นกดชิ้นงาน
บทที่ 17 วิธีการยึดสกรู
บทที่ 18 วิธีการเลือกใช้ Die Set
บทที่ 19 แม่พิมพ์พับและปั๊มเข้ารูป (Bending and Forming Die)
บทที่ 20 แม่พิมพ์ขึ้นรูป (Draw Dies)