การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ (ฉบับปรับปรุง)

Tool Engineering รหัสหนังสือ:43008 ชื่อหนังสือ: การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ (ฉบับปรับปรุง)
ISBN: 9789744436641
ผู้แต่ง: วิชระ มีทอง
สำนักพิมพ์: สสท
ขนาด:18.4 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 285
ราคา 250บาท

จิ๊กและฟิกซ์เจอร์เป็นเครื่องมือที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการผลิตงานต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมไม่ว่าขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ในประเทศที่เป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรม เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมัน หรือ ญี่ปุ่น ได้มีการพัฒนาด้านจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ก้าวหน้าไปอย่างมากมาย อีกทั้งตำราและเอกสารอ้างอิงในด้านนี้ก็มีผู้แต่งไว้อย่างมากเช่นกัน แต่สำหรับประเทศไทยของเรานั้นมีตำราทางด้านจิ๊กและฟิกซ์เจอร์น้อยมาก ผู้เขียนได้มีโอกาสไปฝึกอบรมและดูงานทางด้านจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ ณ ประเทศญี่ปุ่น จึงได้เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่แก่ทุกคนที่ทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมและที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม อีกทั้งยังใช้ประกอบการเรียนในวิชา Tool Engineering ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ตลอดจนวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาทั่วไป

สารบัญ
บทที่ 1 จุดมุ่งหมายของการออกแบบเครื่องมือ
บทที่ 2 ชนิดและหน้าที่ของจิ๊กและฟิกซ์เจอร์
บทที่ 3 หลักการของการกำหนดตำแหน่งและการรองรับชิ้นงาน
บทที่ 4 หลักการของการยึดจับชิ้นงาน
บทที่ 5 หลักการของการสร้างจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ขั้นพื้นฐาน
บทที่ 6 การออกแบบให้ประหยัด
บทที่ 7 การพัฒนาขั้นเริ่มแรกของการออกแบบ
บทที่ 8 แบบดรออิ้งของจิ๊กและฟิกซ์เจอร์
บทที่ 9 ชนิดและการใช้งานของจิ๊กและฟิกซ์เจอร์แบบพิเศษ
บทที่ 10 วัสดุที่ใช้ทำจิ๊กและฟิกซ์เจอร์
บทที่ 11 การวางแผนการออกแบบจิ๊กและฟิกศ์เจอร์
บทที่ 12 ตัวอย่างของจิ๊กและฟิกซ์เจอร์
บทที่ 13 การนำความรู้เกี่ยวกับจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ไปใช้งาน
บทที่ 14 แรงในการยึดจับชิ้นงาน