เทคโนโลยีซีเอ็นซี

9789747970944-42302-BMรหัสหนังสือ: 42302 ชื่อหนังสือ: เทคโนโลยีซีเอ็นซี
ISBN    : 9789747970944
ผู้แต่ง: ผศ.ชาลี ตระการกูล,
สำนักพิมพ์    : สสท.
ขนาด    : 18.5 x 26.0 ซม.
จำนวน    : 337 หน้า
ราคา 175 บาท

หนังสือเทคโนโลยีซีเอ็นซีเป็นหนังสือที่ประกอบด้วยเนื้อหาที่เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับ ระบบเอ็นซีและ ระบบซีเอ็นซี, เครื่องกลึงและ เครื่องกัดซีเอ็นซี, การกำหนดขนาดเอ็นซี, คำสั่งในโปรแกรมเอ็นซี, การจัดทำโปรแกรมเอ็นซี, การจัดการในระบบเอ็นซี ฯลฯ

ซึ่งถือว่าเป็นความรู้พื้นฐานของเทคโนโลยีซีเอ็นซีที่ช่างเทคนิค วิศวกร บุคลากรในฝ่ายวางแผน ช่างควบคุมเครื่องจักรกลซีเอ็นซี จำเป็นที่จะต้องรู้ และยังสามารถนำไปใช้กับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย สถาบันกรมอาชีวศึกษาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนใช้ในการศึกษาด้วยตัวเอง

สารบัญ
บทที่ 1.พัฒนาการของเครื่องจักรกลเอ็นซีและซีเอ็นซี
บทที่ 2.เครื่องจักรกลเอ็นซีและซีเอ็นซี
บทที่ 3.ระบบควบคุมเครื่องจักรกลด้วยตัวเลข
บทที่ 4.ระบบควบคุมซีเอ็นซี
บทที่ 5.การตัดเฉือนโลหะด้วยเครื่องจักรซีเอ็นซี
บทที่ 6.เรขาคณิตเบื้องต้นสำหรับการทำโปรแกรมเอ็นซี
บทที่ 7.การเขียนโปรแกรมเอ็นซี
บทที่ 8.การเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งการชดเชยขนาดตามเส้นขอบรูป
บทที่ 9.การกัดลบมุม
บทที่ 10.การจัดการในระบบเอ็นซี

ภาคผนวก ก. สัญลักษณ์และรหัสคำสั่งในระบบควบคุมของ DECKEL รุ่น DIALOG 4
ภาคผนวก ข. สัญลักษณ์และรหัสคำสั่งในระบบควบคุมของ HEIDENHAIN รุ่น TNC 151/155
ภาคผนวก ค. สัญลักษณ์และรหัสคำสั่งในระบบควบคุมของ MAHO รุ่น CNC 432
ภาคผนวก ง. สัญลักษณ์และรหัสคำสั่งในระบบควบคุมของ FANUC รุ่น  15M
ภาคผนวก จ. การพิจารณากำหนดข้อมูลทางเทคโนโลยี
ภาคผนวก ฉ. รหัสเทปปรุตามมาตรฐาน ISO และ EIA
ภาคผนวก ช. การเปรียบเทียบโปรแกรมเอ็นซีสำหรับระบบควบคุม CNC แบบต่าง