การวัดและการควบคุม ชุดที่ 1

9789746861199-12302-BMรหัสหนังสือ: 12302 ชื่อหนังสือ: การวัดและการควบคุม ชุดที่ 1
ISBN    : 9789746861199
ผู้แต่ง: รวมบทความจากวารสารเทคนิคและวารสารEC
สำนักพิมพ์    : เอ็มแอนด์อี
ขนาด    : 18.5 x 26.0 ซม.
จำนวน    : 410 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: มีนาคม 2555
ราคา 350 บาท

รวมบทความจากวารสารเทคนิคและวารสารEC ซึ่งประกอบด้วย case study และ คำนวณ

สารบัญ

เครื่องมือวัด

 • ไดนาโมมิเตอร์สำหรับวัดแรงในการตัดเฉือนโลหะ
  • หลักการทำงานของเครื่องมือวัดแรงในการตัดเฉือน
  • ไดนาโมมิเตอร์วัดแรงแบบสเตรนเกรจ สำหรับงานกลึง
  • ลักษณะการใช้งานของไดนาโมมิเตอร์วัดแรง
 • เครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคจุลสารในอากาศ
  • ลักษณะเฉพาะของอนุภาค
  • หลักการวัดขนาดอนุภาค
  • อุปกรณ์และเครื่องวิเคราะห์อนุภาคจุลสาร
 • ระบบเครื่องมือวัดอัจฉริยะ
 • ระบบเครื่องมือวัด
 • ทำไมต้องเป็น True RMS มิเตอร์
  • การวัดค่าแบบ True RMS (คำนวณ)
  • การวัดค่าเฉลี่ยแล้วแปลงเป็นค่า RMS (คำนวณ)
  • ความผิดพลาดจากรูปคลื่นที่ไม่เป็นไซน์ (คำนวณ)
 • ความสามารถเบื้องต้นของเครื่องวัดดิจิตอล (คำนวณ)
 • พอร์ต GPIB ของเครื่องมือวัดสามารถควบคุมได้อย่างไร
  • ความเป็นมาของระบบบัส GPIB (IEEE-488)
  • คุณสมบัติและข้อจำกัดในการต่อพ่วงอุปกรณ์
  • สัญญาณต่างๆ ภายในระบบ GPIB
  • ขบวนการแฮนด์เช็ค
  • คำสั่งใช้งานของ GPIB (IEEE-488)

การวัด

 • การวัดและควบคุมระดับของกระบวนการ
  • อุปกรณ์ตรวจวัดระดับแบบไซต์ (คำนวณ)
  • อุปกรณ์ตรวจวัดระดับแบบใช้ความดัน
  • อุปกรณ์ตรวจวัดระดับแบบใช้คุณสมบัติทางไฟฟ้า
  • อุปกรณ์ตรวจวัดระดับแบบใช้การแพร่รังสี
  • สวิตซ์ตรวจวัดระดับ
 • การตรวจวัดการไหลของกระบวนการ
  • การตรวจวัดการไหลของของแข็ง (คำนวณ)
  • การตรวจวัดการไหลของของไหล (คำนวณ)
  • เทคนิคการตรวจวัดการไหล (คำนวณ)
 • การวัดและควบคุมกระบวนการเชิงวิเคราะห์ (คำนวณ)
  • การตรวจวัดค่าความนำทางไฟฟ้า
  • การตรวจวัดและควบคุมค่า pH
  • การตรวจวัดค่าความถ่วงจำเพาะและความหนาแน่น
  • การตรวจวัดความชื้น

เซนเซอร์

 • เซนเซอร์ตรวจวัดระยะขจัดและการเคลื่อนที่ (1) (case study), (คำนวณ)
  • ระยะขจัดเชิงเส้น
  • ระยะขจัดเชิงมุม
  • พรอกซิมิตี้
  • อัตราเร่ง
 • เซนเซอร์ตรวจวัดแรงกระทำทางกล (case study), (คำนวณ)
  • สเตรนเกจ
  • วงจรบริดจ์แบบวีทสโตน
  • วงจรสเตรนเกจ
  • ความไวของวงจรบริดจ์แบบวีทสโตน
  • การปรับแต่งและการปรับสมดุลวงจรบริคจ์แบบวีทสโตนที่มีสเตรนเกจ
  • การปรับแต่งแรงดันเอาต์พุตที่ได้จากวงจรบริดจ์แบบวีทสโตนเพื่อการนำไปใช้งาน
 • เซนเซอร์ตรวจวัดปริมาตร น้ำหนัก และระดับของของเหลว (คำนวณ)
  • เซนเซอร์ตรวจวัดระดับของของเหลว
  • เซนเซอร์ตรวจวัดน้ำหนักหรือแรงกระทำทางกล
 • เซนเซอร์ตรวจวัดความดันอากาศ (คำนวณ)
  • มาโนมิเตอร์ของเหลว
  • เซนเซอร์ตรวจวัดความดันแบบอิลาสติก
  • เซนเซอร์ตรวจวัดความดันแบบคาปาซิทีฟ
  • เซนเซอร์ตรวจวัดความดันแบบเพียโซอิเล็กทริก
  • เซนเซอร์ตรวจวัดความดันแบบเพียโซรีซีสทีฟ

การควบคุม

 • นานาเหตุผลในการเลือกตัวควบคุมอัตโนมัติ
  • ดิจิตอลหรือแอนะลอก
  • ออกแบบวงจรเพื่อแก้ปัญหาอะไร
  • การควบคุมที่แตกต่างออกไป
 • ลูปควบคุมกระบวนการ (case study), (คำนวณ)
  • ลูปควบคุมป้อนกลับ
  • ลูปควบคุมขั้นสูง
 • เทคนิคและแนวทางในการปรับแต่งระบบควบคุม (case study), (คำนวณ)
  • แนวทางในการเลือกชนิดอุปกรณ์ควบคุม
  • ผลตอบสนองของกระบวนการต่อชนิดการควบคุม
  • เทคนิคการปรับแต่งระบบควบคุม
 • รูปแบบของตัวส่งสัญญาณ 4-20 mA ในการควบคุมกระบวนการ
  • ทรานสดิวเซอร์และทรานสมิตเตอร์
  • มาตรฐานระดับสัญญาณจากการวัด
 • การควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับแบบ 3 เฟส (case study), (คำนวณ)
  • การควบคุมโหลดตัวต้านทานที่ต่อแบบสตาร์
  • การควบคุมโหลดตัวเหนี่ยวนำ
  • การต่อควบคุมโหลดแบบเดลต้า
  • ออกแบบชุดทริก
 • ประยุกต์ใช้งานวงจรควบคุมโหลดด้วยสัญญาณเสียง DTMF
  • หลักการประยุกต์ใช้งาน

PLC

 • PLC (1)
  • โครงสร้างและส่วนประกอบของ PLC
  • การทำงานของ PLC
  • ผลของเวลาในการตอบสนองของ PLC
  • การโปรแกรมโดยใช้ PLC แทนรีเลย์
  • การสแกนโปรแกรม
  • การใช้งานตัวนับจะต้องทราบอะไรบ้าง
  • การใช้ตัวตั้งเวลาจะต้องทราบอะไรบ้าง
 • PLC (2)
  • อุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุต
  • หน่วยอินพุต
  • หน่วยเอาต์พุต
  • การเชื่อมต่ออุปกรณ์ input เข้ากับหน่วย input ของ PLC
  • การเชื่อมต่ออุปกรณ์ output เข้ากับหน่วย output ของ PLC
 • PLC (3) (คำนวณ)
  • Analog input module
  • Analog output module
  • การเชื่อมต่อ input-output กับ analog input – output module
  • การปรับเปลี่ยนสเกล

ไมโครคอนโทรลเลอร์

 • การควบคุมอย่างประหยัดด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล MCS51
  • ส่วนประกอบของไมโครคอมพิวเตอร์
  • ความรู้เบื้องต้นไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล MCS51
  • การเลือกใช้งาน CPU MCS51
 • การออกแบบฮาร์ดแวร์ที่ใช้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ (คำนวณ)
  • การใช้งานทรานซิสเตอร์
  • การใช้งานไดโอดเปล่งแสง
  • การใช้งานรีเลย์
  • การใช้งานออปโต้ไอโซเลเตอร์
  • การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ร่วมกับฮาร์ดแวร์
 • การอนุวัตตัวควบคุม PIDA แบบดิจิตอลโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 (คำนวณ)

การประยุกต์ใช้งาน

 • ความละเอียดของภาพความร้อนมีความสำคัญอย่างไร
 • เทคโนโลยี RFID
  • หลักการของ RFID
  • ระบบการบ่งชี้เอกลักษณ์ที่มีอยู่
  • พื้นฐานทางความถี่ที่ใช้ใน RFID
  • การประยุกต์ใช้งาน
  • ลักษณะแห่งพลังงาน
 • การควบคุมด้วยรหัสดิจิตอลและการตรวจสอบความผิดพลาดข้อมูล (1) (คำนวณ)
  • การนำรหัสดิจิตอลมาใช้ในการควบคุม
 • การควบคุมด้วยรหัสดิจิตอลและการตรวจสอบความผิดพลาดข้อมูล (2) (คำนวณ)
  • สาเหตุและการแก้ไขความผิดพลาด
  • วิธีการตวจสอบความผิดพลาด
 • ระบบคอมพิวเตอร์
  • องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
  • สัญญาณไฟฟ้าสื่อสารระหว่างอุปกรณ์
 • ระบบเดต้าแอควิซิชันแอนคอนโทรล
  • ระบบเครื่องมือวัดเก็บบันทึกข้อมูล
 • มองเข้าไปในระบบอัตโนมัติรวมสำหรับอาคาร
  • ชนิดของระบบอัตโนมัติ
  • ระบบอัตโนมัติของยุโรป
  • การควบคุมระบบแบบต่างๆ
  • การแก้ไขปัญหาระบบเมื่อเกิดปัญหา
 • การปรับค่าพารามิเตอร์ของตัวควบคุม PID โดยใช้ Matlab (คำนวณ)
  • การควบคุมกระบวนการ
  • การออกแบบตัวควบคุม
 • วิวัฒนาการของ Plant Automation (คำนวณ)
  • พื้นฐานระบบควบคุม
  • โครงสร้างระบบควบคุม
  • ตัวอย่างการควบคุมกระบวนการ