การบริหารงานบำรุงรักษา

9786160804160-31306-BMรหัสหนังสือ: 31306 ชื่อหนังสือ: การบริหารงานบำรุงรักษา
ISBN :9786160804160
ผู้แต่ง: อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน : 272 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2555
ราคา 180 บาท

หนังสือการบริหารงานบำรุงรักษา เล่มนี้ เนื้อหาประกอบด้วย การบำรุงรักษา การจัดองค์กรบำรุงรักษา การวางแผนและการจัดทำตารางบำรุงรักษา การนำแผนงานไปใช้ให้เกิดความสำเร็จการทำงานบำรุงรักษาและควบคุม การควบคุมและการจัดการวัสดุในงานบำรุงรักษา การควบคุมคุณภาพในงานบำรุงรักษา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานบำรุงรักษา และระบบบริหารงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อประเมินผลการเรียนรู้และทบทวนความรู้ความเข้าใจ อีกทั้งมีรูปประกอบและแผนภูมิเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจยิ่งขึ้น หนังสือเล่มนี้สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอน วิชาบริหารงานบำรุงรักษา (3111-2101) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมมีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญ
บทที่ 1 การบำรุงรักษา
บทที่ 2 การจัดองค์กรบำรุงรักษา
บทที่ 3 การวางแผนและการจัดทำตารางบำรุงรักษา
บทที่ 4 การนำแผนไปใช้ให้เกิดความสำเร็จ
บทที่ 5 การทำงานบำรุงรักษาและการควบคุม
บทที่ 6 การควบคุมเเละการจัดการวัสดุในงานบำรุงรักษา
บทที่ 7 การควบคุมคุณภาพในงานบำรุงรักษา
บทที่ 8 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานบำรุงรักษา
บทที่ 9 ระบบบริหารงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์
บทที่ 10 การตรวจติดตามงานบำรุงรักษาเเละการพัฒนาระบบบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง