การจัดการบำรุงรักษาสำหรับงานอุตสาหกรรม

9746860968-11302-BMรหัสหนังสือ: 11302   ชื่อหนังสือ: การจัดการบำรุงรักษาสำหรับงานอุตสาหกรรม
ISBN: 9746860968
ผู้แต่ง: โกศล ดีศีลธรรม
พิมพ์ครั้งที่ : 2/2551
ขนาด: 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 226
ราคา 280 บาท

หนังสือการจัดการบำรุงรักษาสำหรับงานอุตสาหกรรม เรียบเรียงขึ้นเพื่อเป็นคู่มือสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น ผู้จัดการโรงงาน วิศวกร ที่ปรึกษา อีกทั้งยังเป็นหนังสือที่ใช้ประกอบการศึกษา สำหรับนิสิต นักศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในภาคอุตสาหกรรม เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับการลดหรือป้องกันไม่ให้เครื่องจักรเกิดการขัด ข้อง ซึ่งวิธีการที่นำมาใช้ คือ การบำรุงรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยวิธีการจัดการที่ดี เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วย แนวคิดวิศวกรรมการบำรุงรักษา, การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน, การจัดทำแผนบำรุงรักษา, วิศวกรรมความน่าเชื่อถือ, การบริหารอะไหล่สำหรับงานบำรุงรักษา, ปัจจัยค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา, เทคนิคการป้องกันและแก้ไขการสึกหรอ, ต้นทุนวงจรอายุ, การพัฒนาระบบบำรุงรักษา, การบำรุงรักษาเชิงวางแผน, TPM การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม, เส้นทางสู่ความสำเร็จการดำเนินโครงการ TPM, TPM กับการพัฒนาประสิทธิผลสายการผลิต, บทบาทกิจกรรม 5 ส กับการบำรุงรักษาด้วยตนเอง ฯลฯ ด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมนี้เอง หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับการจัดงานด้านงานบำรุงรักษาอย่างแท้จริง

สารบัญ

แนวคิดกวิศวกรรมบำรุงรักษา

 • แนวคิดการจัดการบำรุงรักษา
 • สาเหตุหลักของการเกิดปัญหาเครื่องจักร
 • ประเภทของการบำรุงรักษา
 • องค์ประกอบของการบำรุงรักษาที่มีผลประสิทธิผล
 • วิศวกรรมการออกแบบกับงานบำรุงรักษา
 • ความสำคัญของสารสนเทศการบำรุงรักษา
 • การสุ่มตัวอย่างงาน

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

 • การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
 • เป้าหมายหลักของการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
 • แนวคิดการขัดข้องเป็นศูนย์ (Zero Breakdown Concept)
 • การบำรุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance)
 • การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์
 • แผนการหยุดเครื่อง

การจัดทำแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร

 • กิจกรรมที่เกี่ยวข้องการบำรุงรักษา
 • การประเมินเพื่อจัดทำนโยบายการบำรุงรักษา

วิศวกรรมความน่าเชื่อถือ

 • แนวคิดการทดสอบอายุ
 • จะเขียนแผ่นข้อกำหนดเฉพาะของความน่าเชื่อถืออย่างไร
 • จะทำการคำนวณเพื่อวัดค่าความน่าเชื่อถืออย่างไร
 • การคำนวณค่าเวลาเฉลี่ยการชำรุด
 • แนวทางคำนวณค่าเวลาเฉลี่ยจนกระทั่งเกิดความชำรุด
 • แนวทางคำนวณอัตราความเสี่ยง
 • แนวทางการคำนวณหาความพร้อมของกระบวนการ
 • การคำนวณหาค่าความน่าเชื่อถือรวม
 • การประเมินความมีประสิทธิผลของระบบ
 • การจัดทำมาตรฐาน
 • ความน่าเชื่อถือของอะไหล่
 • การตรวจสอบอะไหล่
 • การวิเคราะห์คุณค่า
 • การเพิ่มคุณค่า
 • ดัชนีคุณค่า
 • การวางแผนอะไหล่
 • การจัดหาอะไหล่
 • การบริการหลังการขาย
 • การควบคุมความล้าสมัยของอะไหล่
 • สาเหตุของปัญหาการล้นสต็อก

ปัจจัยค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

เทคนิคการป้องกันและแก้ไขการสึกหรอ

 • การตรวจติดจับความชำรุด
 • การฟื้นสภาพชิ้นส่วนที่สึกหรอ
 • เทคนิคแก้ไขปัญหาการสึกหรอ
 • การใช้ความร้อนเพื่อการฟื้นสภาพจากการสึกหรอ
 • เทคนิคการเชื่อม
 • การเคลือบด้วยผงฝุ่น (Powder coatings)
 • เทคโนโลยีการฉีดพ่นด้วยความร้อน

ต้นทุนวงจรอายุ

 • แนวทางพื้นฐานสำหรับการออกแบบต้นทุนวงจรอายุ
 • วิธีการทั่วไปสำหรับการออกแบบ LCC
 • การออกแบบ LCC ภายใต้ความไม่แน่นอน
 • การทบทวนมาตรฐานการออกแบบ

การพัฒนาระบบบำรุงรักษาอย่างเป็นระบบ

 • แนวคิดการจัดการเครื่องจักรตามแนวทางของ TPM
 • วัตถุประสงค์ของการจัดการเครื่องจักร
 • แนวทางจัดการอย่างมีประสิทธิผล
 • ประเด็นทางด้านเทคนิคและการจัดการ
 • ขั้นตอนและวิธีการสำหรับการจัดการบำรุงรักษา
 • แนวทางเศรษฐศาสตร์กับการประเมินการออกแบบ

แนวทางดำเนินการบำรุงรักษาเชิงวางแผน

 • การกำหนดเป้าหมายสำหรับการบำรุงรักษาเชิงวางแผน
 • มาตรฐานการบำรุงรักษา
 • การลดค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษา

กลยุทธ์สร้างความเชื่อมั่นการบำรุงรักษา

 • รูปแบบการบำรุงรักษาและการตรวจสอบ (Maintenance and inspection modeling)
 • แนวโน้มกลยุทธ์บำรุงรักษา
 • การตรวจสอบบนฐานความเสี่ยง
 • การบำรุงรักษาโดยมุ่งความน่าเชื่อถือเป็นศูนย์กลาง
 • มาตรฐานเกณฑ์การคัดเลือกนโยบายการจัดการความชำรุดเสียหาย

แนวทางการจัดซื้อเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิผล

 • การวางแผน
 • การเลือกเครื่องจักร
 • การวางแผนล่วงหน้า
 • การตัดสินใจการลงทุนจัดซื้อ
 • การวิเคราะห์ต้นทุนวงจรอายุ
 • ประเด็นที่ควรพิจารณาในการจัดหาและจัดซื้อ
 • บทบาทการพิจารณาของฝ่ายจัดซื้อ

การประเมินปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการจัดหาเครื่องจักร

 • อัตราชั่วโมงการทำงาน
 • ค่าใช้จ่ายของการเป็นเจ้าของ
 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
 • แนวทางประเมินค่าใช้จ่าย
 • เหตุผลและความจำเป็นในการเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์
 • นโยบายการเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์

TPM : การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม

 • การดำเนิน TPM และกิจกรรม การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
 • การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Kobetsu-Kaizen)
 • การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous maintenance)
 • แนวทางการจัดทำมาตรฐานเพื่อป้องกันการเกิดความสูญเสีย

เส้นทางสู่ความสำเร็จการดำเนินโครงการ TPM

 • การเก็บสารสนเทศ
 • การเริ่มตรวจสอบและการนำเสนอ
 • การฝึกอบรมภายใน
 • การฝึกอบรมให้แก่ทีมงานศึกษาความเป็นไปได้
 • การศึกษาความเป็นไปได้
 • การนำเสนอผลการศึกษาความเป็นไปได้
 • การดำเนินโครงการนำร่อง
 • การดำเนินกิจกรรมทั่วทั้งโรงงาน
 • การตรวจสอบเบื้องต้น
 • การตรวจสอบความก้าวหน้า
 • การออกใบรับรอง
 • รางวัล TPM

TPM กับการพัฒนาประสิทธิผลสายการผลิต

 • บทบาท TPM ต่อการพัฒนาสายการผลิต
 • การจัดระเบียบในสถานที่ทำงาน
 • การสร้างประสิทธิภาพสายการผลิต
 • การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสายการผลิต
 • การพัฒนาความสามารถบุคลากร

TPM สำหรับการปรับปรุงงานสำนักงาน

 • แนวทางระบุความสูญเสียสำหรับ TPM สำนักงาน
 • แนวทางการทำการเทียบเคียง (Benchmarking)
 • การขยายขอบเขตกิจกรรมไปยังห่วงโซ่อุปทาน

บทบาทกิจกรรม 5 ส กับ การบำรุงรักษาด้วยตนเอง

 • เป้าหมายหลักของกิจกรรม 5 ส
 • องค์ประกอบที่สำคัญของการดำเนินกิจกรรม 5 ส
 • หลักการและแนวคิดในการทำ ส สะอาด
 • การติดตามผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส
 • จากกิจกรรม 5 ส สู่การบำรุงรักษาด้วยตนเอง

แนวคิดการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร

 • มาตรวัดที่เกี่ยวข้อง
 • ประสิทธิผลเครื่องจักรโดยรวม (OEE)
 • ความสูญเสียหลักทั้ง 6 (Six Big Losses)

กรณีศึกษา : การวัดประสิทธิผลโดยรวม

แนวทางลดเวลาการตั้งเครื่องอย่างมีประสิทธิผล

 • แนวทางการตั้งเครื่อง
 • ผลของการปรับปรุงการตั้งเครื่อง
 • แนวทางการลดเวลาสำหรับการตั้งเครื่อง
 • แนวทางของ SMED สำหรับลดเวลาการตั้งเครื่อง
 • เทคนิคสำหรับการลดเวลาตั้งเครื่อง
 • การแยกกิจกรรมการตั้งเครื่องภายนอกและภายใน
 • การปรับปรุงการตั้งเครื่องภายใน
 • การปรับปรุงการตั้งเครื่องภายนอก
 • โครงการลดเวลาการตั้งเครื่อง
 • ทีมงานลดเวลาการตั้งเครื่อง
 • การสร้างสรรค์และคัดเลือกความคิด
 • การไคเซ็น

การวางแผนงาน : ปัจจัยแห่งการบำรุงรักษา

 • ผู้มีบทบาทสำคัญในการจัดทำแผนบำรุงรักษา
 • ทักษะที่จำเป็นสำหรับนักวางแผนบำรุงรักษา
 • การวางแผนและการจัดทำกำหนดการ
 • การไหลของงาน
 • จะวางแผนงานกันอย่างไร
 • การสร้างแผนงาน
 • มาตรวัดทางด้านทรัพยากรของปัจจัยนำเข้า
 • มาตรวัดการดำเนินงาน
 • ตัววัดผลการบำรุงรักษา

การวางแผนบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ

 • การสนับสนุนการบำรุงรักษาเชิงวางแผน
 • จากการบำรุงรักษาตามฐานเวลา ก้าวสู่การบำรุงรักษาตามสภาพ
 • การบำรุงรักษาที่ไม่ได้วางแผน
 • บทบาทบุคลากรบำรุงรักษา
 • การลดเวลาการบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
 • การป้องกันความบกพร่องไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำ
 • การวิเคราะห์ความบกพร่องชิ้นส่วน
 • การขจัดปัญหาเครื่องว่างและการหยุดเครื่องเล็กน้อย
 • การดำเนินการปรับปรุง
 • การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเครื่องจักร
 • การรับประกันคุณภาพงานบำรุงรักษา

ระบบสารสนเทศงานบำรุงรักษา

 • CMMS ทำงานอย่างไร
 • ทางเลือกสำหรับ SME
 • ปัจจัยพิจารณาสำหรับการเลือก CMMS
 • สถาปัตยกรรมสำหรับสนับสนุน CMMS
 • แนวทางศึกษาและการติดตั้ง CMMS
 • ทำไมโครงการ CMMS จึงล้มเหลว
 • การบูรณาการ CMMS กับ ระบบการตรวจติดตามสภาพ