นิวแมติกอุตสาหกรรม

9789745126091-30603-BMรหัสหนังสือ: 30603    ชื่อหนังสือ: นิวแมติกอุตสาหกรรม
ISBN: 9789745126091
ผู้แต่ง: ปานเพชร ชินินทร, ขวัญชัย สิททิพย์สมบูรณ์
ขนาด: 18.5 x 25.6 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 378 หน้า
ราคา 150 บาท

หนังสือ นิวแมติกอุตสาหกรรม เล่มนี้ เป็นหนังสือทางด้านนิวแมติกที่ให้ความรู้ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นนำไปประยุกต์ใช้งานจริง โดยได้อธิบายถึงโครงสร้าง ส่วนประกอบ การทำงาน และการนำไปใช้งานของวาล์วควบคุมชนิดต่างๆ ในระบบนิวแมติก และได้อธิบายการออกแบบวงจรควบคุมที่เป็นพื้นฐาน วงจรแยกสัญญาณควบคุม วงจรลอจิก วงจรทางไฟฟ้าควบคุม หัวจับสุญญากาศ ตลอดจนการเลือกหาขนาดของอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะใช้ในระบบนิวแมติกโดยสูตรสำเร็จ หรืออาจเปิดหาค่าจากตารางและรูป นอกจากนี้ยังได้อธิบายเกี่ยวกับการปรับสภาพลมอัดได้ละเอียดมากกว่าหนังสือนิวแมติกเล่มอื่นๆ หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะที่จะใช้เป็นคู่มือในการปฎิบัติงานของผู้เกี่ยวข้องทางด้านนิวแมติกทุกระดับ และเหมาะเป็นตำราเรียนในระดับมหาวิทยาลัยอีกเช่นกัน

สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นของระบบนิวเแมติก
บทที่ 2 เครื่องอัดลม
บทที่ 3 การทำความสะอาดลมอัด
บทที่ 4 การจ่ายลมอัดและการเลือกขนาดท่อ
บทที่ 5 อุปกรณ์ทำงานของระบบนิวแมติก
บทที่ 6 วาล์วและสัญลักษณ์
บทที่ 7 หลักการเขียนและออกแบบวงจรนิวแมติก
บทที่ 8 วงจรนิวแมติกแยกสัญญาณควบคุม
บทที่ 9 วงจรนิวแมติกควบคุมการทำงานด้วยลอจิก
บทที่ 10 การควบคุมการทำงานระบบนิวแมติกด้วยไฟฟ้า
บทที่ 11 อุปกรณ์อื่นๆ ในระบบนิวแมติก
บทที่ 12 การบำรุงรักษาระบบนิวแมติก

ภาคผนวก ก. การเลือกขนาดของอุปกรณ์ที่ใช้ในวงจรนิวแมติก
ภาคผนวก ข. สรุปสัญลักษณ์ที่สำคัญในระบบนิวแมติก
ภาคผนวก ค. รายละเอียดเพิ่มเติมอุปกรณ์นิวแมติก