นิวแมติกส์และนิวแมติกส์ไฟฟ้าเบื้องต้น

9789748329987-40603-BMรหัสหนังสือ: 40603 ชื่อหนังสือ:  นิวแมติกส์และนิวแมติกส์ไฟฟ้าเบื้องต้น
ISBN 9789748329987
ผู้แต่ง: ฐิฑารีย์ ถมยา
ขนาด 18.5 x 25.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 351
สำนักพิมพ์: สสท.
ราคา 220 บาท

หนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้เป็นหนังสือเรียนวิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้อง ต้น รหัส21000009 สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. และสามารถนำไปใช้เรียนในวิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ รหัส 31000107 สำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป โดยเนื้อหาของหนังสือกล่าวถึงการนำลมอัดมาใช้ประโยชน์ในการควบคุมอุปกรณ์ทำ งานเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ สัญลักษณ์ของอุปกรณ์นิวแมติก การควบคุมอุปกรณ์นิวแมติก โครงสร้างของอุปกรณ์ ตัวอย่างของวงจร และคำอธิบายตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการนำไปประยุกต์ใช้งานอย่างง่าย ๆ

สารบัญ
บทที่ 1 ระบบนิวแมติก
บทที่ 2 พื้นฐานทางฟิสิกส์ของระบบนิวแมติก
บทที่ 3 การผลิตลมอัด
บทที่ 4 การเตรียมลมอัด
บทที่ 5 วาล์วในระบบนิวแมติก: วาล์วควบคุมทิศทาง
บทที่ 6 วาล์วในระบบนิวแมติก : วาล์วควบคุมอัตราการไหล
บทที่ 7 อุปกรณ์ทำงานในระบบนิวแมติก
บทที่ 8 การเขียนรหัสอุปกรณ์และไดอะแกรมการทำงานของวงจรนิวแมติก
บทที่ 9 อุปกรณ์ความดันลมต่ำ
บทที่ 10 การควบคุมแบบแยกสัญญาณ
บทที่ 11 อุปกรณ์ไฟฟ้าและวาล์วทำงานด้วยไฟฟ้า
บทที่ 12 วงจรนิวแมติกไฟฟ้าพื้นฐาน
บรรณานุกรม