ชิ้นส่วนเครื่องกล

ชิ้นส่วนเครื่องกลรหัสหนังสือ: 30604 ชื่อหนังสือ: ชิ้นส่วนเครื่องกล
ISBN    : 9786160810369
ผู้แต่ง: บุญธรรม ภัทราจารุกุล
สำนักพิมพ์    : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด    : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน    : 344 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2555
ราคา 185 บาท

หนังสือ “ชิ้นส่วนเครื่องกล” เล่มนี้ เป็นการศึกษาถึงหลักการทำงาน รูปทรง การประกอบ การติดตั้ง การคำนวณเบื้องต้น และการถอด-ประกอบ โดยเนื้อหาในเล่มเหมาะสำหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการหล่อ สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ และผู้ที่สนใจในชิ้นส่วนเครื่องกล

สารบัญ

บทที่ 1 เฟือง
บทที่ 2 ลูกเบี้ยว
บทที่ 3 สายพาน
บทที่ 4 คลัตช์
บทที่ 5 สปริง
บทที่ 6 เเบริ่งลูกปืนเเละการหล่อลื่น
บทที่ 7 เพลาขับ
บทที่ 8 ลิ่มเเละสลัก
บทที่ 9 โซ่ขับเเละสเตอร์
บทที่ 10 ข้อต่อส่งกำลัง
บทที่ 11 โบลต์และนัต
บทที่ 12 เบรก
บทที่ 13 รางเลื่อน
บทที่ 14ระบบงานสวน
บทที่ 15 ระบบส่งกำลังของเครื่องจักรกล
แนวข้อสอบวิชาชิ้นส่วนเครื่องกล