คณิตศาสตร์เครื่องกล

คณิตศาสตร์เครื่องกลรหัสหนังสือ: 30605 ชื่อหนังสือ: คณิตศาสตร์เครื่องกล (รหัสวิชา 20110-2011)
ISBN    : 9786160834655
ผู้แต่ง: บุญธรรม ภัทราจารุกุล
สำนักพิมพ์    : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด    : 18.5 x 25.6 ซม.
จำนวน    : 244 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2562
ราคา 95 บาท

หนังสือ “คณิตศาสตร์เครื่องกล รหัสวิชา 20110-2011 “ เล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วยการศึกษาเกี่ยวกับการคำนวณความยาว พื้นที่ ปริมาตร น้ำหนัก พิกัดความเผื่อ ความเร็วตัด ความเร็วรอบ ความเร็วขอบ อัตราทด ระบบส่งกำลังด้วยสายพานและเฟือง เวลางานกลึง ไส เจาะ กัดและเจียระไน อัตราเรียว เกลียว ฟังก์ชันตรีโกณมิติ เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา คณิตศาสตร์เครื่องกล กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญ
บทที่ 1 วัสดุรูปทรงสามเหลี่ยม (Triangle Material)
บทที่ 2 วัสดุรูปทรง สี่เหลี่ยม (Square Material)
บทที่ 3 วัสดุรูปทรงหลายเหลี่ยม (Polygon Material)
บทที่ 4 วัสดุรูปทรงกลมและรูปทรงรี (Sphere and Ellipsoid Materials)
บทที่ 5 อัตราส่วนตรีดกณมิติ (Trigonometric Ratio)
บทที่ 6 ค่าพิกัดความเชื่อ (Tolerance)
บทที่ 7 ความรอบเร็ว ความเร็วขอบ และความเร็วตัด (Rotational Speed Surface Speed And Cutting Speed)
บทที่ 8 อัตราทดของระบบส่งกำลัง (Ratio of Transmission System)
บทที่ 9 เรียวเครื่องจักร (Machine Taper)
บทที่ 10 ระบบเกลียว (Thread System)