เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารรหัสหนังสือ: 32406  ชื่อหนังสือ:เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)
ISBN: 9786160827077
ผู้เขียน: โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
ขนาด: 19.0 x 24.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 540 หน้า
สนพ :se-ed
เดือนปีที่พิมพ์: 2559
ราคา 229 บาท

“เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร” ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายทั่วไป รวมถึงโพรโทคอลที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยมุ่งเน้นการปูความรู้พื้นฐาน จนกระทั่งสามารถจัดการและบริหารเครือข่ายได้ หนังสือเล่มนี้ได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัยด้านเนื้อหา ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสารข้อมูล นำเสนอผ่านถ้อยคำที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย มีรูปภาพประกอบคำอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับคณาจารย์ในการนำไปใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนสำหรับนิสิตนักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไป

สารบัญ

บทที่ 1 พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
บทที่ 2 แบบจำลองเครือข่าย
บทที่ 3 รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย และเทคโนโลยีเครือข่าย
บทที่ 4 พื้นฐานข้อมูลและสัญญาณ
บทที่ 5 การส่งผ่านข้อมูลดิจิทัลและการินเตอร์เฟซ
บทที่ 6 สื่อกลางส่งข้อมูลและการมัลติเพล็กซ์
บทที่ 7 การตรวจจับข้อผิดพลาด การควบคุมการไหลของข้อมูล และการควบคุมข้อผิดพลาด
บทที่ 8 เครือข่ายท้องถิ่นแบบใช้สาย : อีเทอร์เน็ต
บทที่ 9 เครือข่ายแบบไร้สาย
บบที่ 10 TCP/IP และอินเเทอร์เน็ต (TCP/IP and Internet)