ระบบฐานข้อมูล

9786160822355-32405-BMรหัสหนังสือ: 32405 ชื่อหนังสือ: ระบบฐานข้อมูล
ISBN    : 9786160822355
ผู้แต่ง: โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
สำนักพิมพ์    : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด    : 19.0 x 24.0 ซม.
จำนวน    : 470 หน้า
ปีที่พิมพ์: 2558
ราคา 219 บาท

“ฐานข้อมูล” จัดเป็นทรัพยากรอันทรงค่ายิ่งสำหรับทุกองค์กร ดังจะเห็นได้จากระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมานั้น ล้วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีฐานข้อมูลที่นำมาใช้จัดเก็บข้อมูลแทบทั้งสิ้นโดยเฉพาะฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) อย่างไรก็ตาม ก็มีนักคอมพิวเตอร์อยู่จำนวนไม่น้อยที่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมที่ดี แต่ยังขาดทักษะความรู้ด้านการออกแบบฐานข้อมูล กล่าวคือ ไม่รู้ว่าจะเขียนโปรแกรมเพื่อจัดเก็บข้อมูลอะไรบ้าง หรือข้อมูลต่างๆ ต้องมีการเชื่อมโยงกันอย่างไร สิ่งเหล่านี้ถือเป็นความท้าทายของนักคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ที่จำเป็นต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อยกระดับความสามารถของตนให้สูงยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสความก้าวหน้าในงานได้อีกทางหนึ่ง ดังนั้น หนังสือ ระบบฐานข้อมูล เล่มนี้จะช่วยเติมเต็มให้คุณได้เรียนรู้ถึงเทคนิคการออกแบบฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักวิชา เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและพร้อมที่จะยืนหยัดในวิชาชีพได้อย่างเต็มภาคภูมิโดยไม่ยาก

“ระบบฐานข้อมูล (Database Systems) ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม” เล่มนี้ ได้รับการออกแบบเนื้อหาให้ครอบคลุมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยได้ถ่ายทอดความรู้ไว้อย่างเพียงพอต่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จึงเหมาะสำหรับใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนหรืออ้างอิงของคณาจารย์ นิสิตนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในแขนงวิชาทางคอมพิวเตอร์และไอที รวมถึงผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการยกระดับความรู้ด้านระบบฐานข้อมูล

สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล (Introduction to Database Systems)
บทที่ 2 สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล (Database System Architecture)
บทที่ 3 แบบจำลองข้อมูล (Data Models)
บทที่ 4 การวางแผน การออกแบบ และการบริหารฐานข้อมูล
บทที่ 5 แบบจำลอง E-R (The Entity-Relationship Model)
บทที่ 6 แบบจำลอง EER (The Enhanced E-R Model)
บทที่ 7 แบบจำลองเชิงสัมพันธ์และการออกแบบฐานข้อมูลเชิงตรรกะ
บทที่ 8 คำสั่ง SQL (SQL Commands)
บทที่ 9 การจัดการทรานแซกชั่น (Transaction Management)

ภาคผนวก ก. ฐานข้อมูลขั้นสูง (Advanced Database Topics)
ภาคผนวก ข. การออกแบบฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Visio
ภาคผนวก ค. การใช้ Query-By-Example (QBE) ใน Microsoft Access
ภาคผนวก ง.  เฉลยคำถามท้ายบท
ดัชนี
บรรณานุกรม