อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับอุตสาหกรรม

9746860445-10402-BMรหัสหนังสือ : 10402 ชื่อหนังสือ: อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับอุตสาหกรรม Industrial Heat Exchangers
ISBN: 9746860445
ชื่อผู้แต่ง: G.Walker
ชื่อผู้แปล: ดร.พงษ์ธร จรัญญากรณ์
สำนักพิมพ์    : เอ็มแอนด์อี
พิมพ์ครั้งที่ : 1/2542
ขนาด    : 19.10 x 26.20 ซ.ม.
จำนวน    :358 หน้า
ราคา 480 บาท

กระบวนการที่กล่าวได้ว่าเป็นหัวใจของกระบวนการผลิตก็คือ การถ่ายเทความร้อนจากตัวกลางหนึ่งไปสู่ตัวกลางอีกตัวหนึ่ง อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ดังกล่าวเรียกว่า อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ซั่งมีหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ง่ายที่สุดในรูปของขดท่อไอน้ำจุ่มให้ความร้อนแก่น้ำ หรือน้ำยาในกระบวนการผลิตจนกระทั่งถึงรูปแบบที่ซับซ้อนมากๆ เช่น เครื่องผลิตไอน้ำจากความร้อนปล่อยทิ้ง หรือคอนเดนเซอร์ในโรงจักรไฟฟ้า ช่างและวิศวกรต้องเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนเสมอ ทั้งในฐานะผู้ใช้งาน ผู้มีหน้าที่ในการบำรุงรักษาหรือในฐานะผู้ออกแบบ หนังสืออุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับอุตสาหกรรม เล่มนี้จะช่วยให้ช่างและวิศวกร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมั่นใจและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่2 พื้นฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์กลศาสตร์ของไหลและการถ่ายเทความร้อน
2.1.    กฎข้อที่หนึ่งและกฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์
2.2.    วัฎจักรคาร์โนต์
2.3.    ธรรมชาติของความร้อน
2.4.    การนำความร้อน
2.5.    การพาความร้อน
2.6.    การแผ่รังสีความร้อน
2.7.    การถ่ายเทความร้อนรวม
2.8.    การไหลของของไหล
2.9.    สัมประสิทธิ์การพาความร้อน
2.10.การเดือด และการควบแน่น
2.11.บทสรุป

บทที่ 3 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนชนิดเป็นท่อ
3.1.    คำนำ
3.2.    การจำแนกอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนชนิดเป็นท่อ (1)
3.3.    การจำแนกอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนชนิดเป็นท่อ (2)
3.4.    หลักเกณฑ์การเลือกของไหลที่อยู่ในท่อ
3.5.    การจัดเส้นทางการไหล
3.6.    ท่อที่มีพื้นผิวเสริม
3.7.    อุปกรณ์ระบายความร้อนด้วยอากาศ
3.8.    ตัวทำความร้อนและทำความเย็นในถัง
3.9.    เครื่องระเหย
3.10.อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนพร้อมเครื่องขูดผิว
3.11.อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่ไม่ใช่โลหะ
3.12.ท่อรูปอื่นๆ
3.13.ท่อความร้อน
3.14.อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบกระบอก
3.15.บทสรุป

บทที่ 4 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น
4.1.    คำนำ
4.2.    อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นโครง
4.3.    อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นม้วน
4.4.    อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผงคอยส์
4.5.    อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบเพลต-ครีบ

บทที่ 5 หลักการออกแบบทางความร้อน
5.1.    บทนำ
5.2.    การกำหนดการไหล
5.3.    การแจกแจงอุณหภูมิ
5.4.    ผลต่างอุณหภูมิเฉลี่ย
5.5.    สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวม
5.6.    ประสิทธิผลและ NTU ของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
5.7.    ตัวอย่างการคำนวณ
5.8.    ผลของความเสียดทานในของไหลต่ออุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
5.9.    บทสรุป

บทที่ 6 การออกแบบทางกล
6.1.    บทนำ
6.2.    ขอบเขตของการออกแบบทางกล
6.3.    ข้อบัญญัติและมาตรฐาน
6.4.    คุณสบัติของวัสดุ
6.5.    ความเค้นในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
6.6.    การสั่นสะเทือนในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
6.7.    การกัดกร่อน
6.8.    บทสรุป

บทที่ 7 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับอุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ำ
7.1.    บทนำ
7.2.    ระบบอุณหภูมิสูง
7.3.    ระบบอุณหภูมิต่ำ
7.4.    อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนไครโอเจนิกซ์ขนาดเล็ก
7.5.    บทสรุป

บทที่ 8 การเสื่อมสภาพของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
8.1.    บทนำ
8.2.    การกัดกร่อนในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
8.3.    ความเสียหายจากไฮโดรเจน
8.4.    ข้อมูลเพิ่มเติม
8.5.    เฟาลิ่ง
8.6.    ปัญหาในการกระจายการไหล
8.7.    บทสรุป

บทที่ 9 การซื้ออุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
9.1.    บทนำ
9.2.    การเลือกชนิดของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
9.3.    ข้อกำหนดจำเพาะสำหรับการจัดซื้อ
9.4.    ขั้นตอนการประมูล
9.5.    การประเมินและตัดสินการประมูล
9.6.    จริยธรรมในการวิเคราะห์ข้อเสนอ
9.7.    การตรวจสอบ
9.8.    การทดสอบ

บทที่ 10 บัญญัติและมาตรฐาน
10.1.บทนำ
10.2.  ข้อบังคับ บัญญัติ มาตรฐาน และข้อกำหนดจำเพาะ
10.3.  บัญญัติเกี่ยวกับภาชนะความดัน
10.4.มาตรฐาน
10.5.บทสรุป

บทที่ 11 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนรีเจนเรเตอร์
11.1.บทนำ
11.2.  การจำแนกอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนรีเจนเนอเรเตอร์
11.3.  ข้อดีของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบรีเจนเนอเรเตอร์
11.4.  ข้อเสียของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบรีเจนเนอเรเตอร์
11.5.  วัสดุเมทริกซ์
11.6.  ทฤษฎีรีเจอเนอเรเตอร์
11.7.  รีเจอเนอเรเตอร์ที่มีการเปลี่ยนสถานะ
11.8.  การประยุกต์ใช้งานในอนาคต
11.9.  บทสรุป

บทที่ 12 ตัวรับ ตัวให้ และตัวเก็บความร้อน
12.1.  ตัวรับความร้อน
12.2.  ตัวให้ความร้อน