การเขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน

9789742129842-33405-BMรหัสหนังสือ: 33405 ชื่อหนังสือ: การเขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน
ISBN    : 9789742129842
ผู้แต่ง: ดร.   ศิริชัย ต่อสกุล
สำนักพิมพ์    : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด    : 18.0 x 25.0 ซม.
จำนวน    : 332 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2552
ราคา 185 บาท

รวบรวมเทคนิคการเขียนแบบเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. จนถึงปริญญาตรี ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมตั้งแต่ประวัติความเป็นมา การเขียนด้วยมือ ตลอดจนการใช้เครื่องมือต่างๆ นับจากพื้นฐานการเขียนภาพ การมองภาพ การกำหนดขนาด พิกัดความเผื่อ พิกัดเผื่อรูปร่าง ความละเอียดผิวงาน ตลอดจนการเขียนชิ้นส่วนมาตรฐานต่างๆ และการเขียนแบบสั่งการผลิตเบื้องต้น โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดและแบบฝึกหัดทบทวนท้ายเล่ม ที่สามารถเรียนรู้ได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำและอุปกรณ์สำหรับเขียนแบบ
บทที่ 2 การเขียนแบบ
บทที่ 3 การเขียนภาพฉาย และเทคนิคการมองภาพ
บทที่ 4 การกำหนดขนาด
บทที่ 5 แบบภาพตัดและแผ่นคลี่
บทที่ 6 พิกัดความเผื่อ
บทที่ 7 พิกัดความเผื่อรูปร่างและตำแหน่ง
บทที่ 8 เทคนิคการกำหนดคุณภาพผิวงาน
บทที่ 9 เกลียว
บทที่ 10 เพลา สลัก ลิ่ม และอุปกรณ์จับยึด
บทที่ 11 แบริ่งลูกปืน และเฟือง
บทที่ 12 การตรวจสอบขนาดชิ้นส่วนงานกลึง
แบบฝึกหัดทบทวน