เครื่องยนต์หัวฉีด EFI

9789748328867-40703-BMรหัสหนังสือ: BM 40703 ชื่อหนังสือ:   เครื่องยนต์หัวฉีด EFI
ISBN: 9789748328867
ผู้แต่ง: นพดล เวชวิฐาน
สำนักพิมพ์: สสท.
ขนาด: 18.5 x 26.0 x 2.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 384 หน้า
ราคา 200 บาท

เนื้อหาของตำรา เล่มนี้ใน 5 บทแรก จะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ อัตราส่วนผสมของเชื้อเพลิงที่เครื่องยนต์ต้องการในสภาวะการทำงานต่างๆ
หลักการของระบบฉีดนำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ หน้าที่ส่วนประกอบและการทำงานของอุปกรณ์ในระบบ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับระบบ EFI มาก่อน
ส่วนในบทที่ 6 จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในรถยนต์ปัจจุบัน และในบทที่ 7 จะเป็นตัวอย่างวงจรไฟฟ้า
ควบคุมระบบ EFI และรายละเอียดของการทำงานในวงจร เน้อหาของบทที่ 6 และ 7 จะเหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นบานเกี่ยวกับระบบ EFI มาก่อน
สำหรับในบทที่ 8 เป็นส่วนของเครื่องยนต์หัวฉีดภาคปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วยใบงานสำหรับฝึกปฏิบัติการตรวจสอบเครื่องยนต์หัวฉีด EFI ที่ใช้กับ
เครื่องยนต์หลายรุ่น คือ เครื่องยนต์ TOYTA รุ่น 4E-FE,4A-FE, 4A-GE, 5A-FE และ 7A-FE

สารบัญ
บทที่ 1 ความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์
บทที่ 2 ระบบฉีดนำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 3 ระบบเชื้อเพลิง
บทที่ 4 ระบบประจุอากาศ
บทที่ 5 ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 6 ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
บทที่ 7 วงจรไฟฟ้าควบคุมระบบ
บทที่ 8 การตรวจเช็กเครื่องยนต์หัวฉีด EFI