การประมาณราคางานวิศวกรรมก่อสร้าง

9786160809400-33202-BMรหัสหนังสือ: 33202 ชื่อหนังสือ: การประมาณราคางานวิศวกรรมก่อสร้าง
ISBN    : 9786160820856
ผู้แต่ง: รศ. กวี หวังนิเวศน์กุล
สำนักพิมพ์    : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด    : 18.5 x 25.6 ซม.
จำนวน    : 448 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2552
ราคา 240 บาท

หนังสือ การประมาณราคางานวิศวกรรมก่อสร้าง เล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรี สาขาช่างก่อสร้าง   โยธา สำรวจ และสถาปัตยกรรม   ภายในเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมหลักสูตรอย่างครบถ้วน เริ่มตั้งแต่การจัดแบ่งหัวข้อหมวดงานก่อสร้าง นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างการเสนอปริมาณงานและราคาจริงในงานก่อสร้างมาให้ศึกษาเพื่อดูเป็นแบบอย่าง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้เองตามความเหมาะสมต่อไป
Continue reading “การประมาณราคางานวิศวกรรมก่อสร้าง”