การควบคุมคุณภาพ สำหรับนักบริหาร และกรณีศึกษา

9746860186-11203-BMรหัสหนังสือ: 11203 ชื่อหนังสือ: เทคนิคการวัดและวิเคราะห์การสั่นสะเทือน เพื่องานบำรุงรักษา
ISBN: 9746860186
ผู้แต่ง: ผศ.ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย
ขนาด: 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 389
ราคา 320 บาท

การควบคุมคุณภาพ สำหรับนักบริหาร และกรณีศึกษา เป็นหนังสือที่อธิบายการบริหารในมุมกว้าง เนื้อหาแบ่งออกเป็นส่วนๆ เริ่มด้วย การวางแผนเบื้องต้น ในการจัดองค์กรให้มีประสิทธิภาพ, วิธีการตรวจสอบคุณภาพ, เครื่องมือที่ใช้วัดคุณภาพเชิงเศรษฐศาสตร์, ปัจจัยภายนอก ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมคุณภาพ, ความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำหรับกำหนดระดับคุณภาพที่ต้องการผลิต, ความสัมพันธ์กับผู้ขาย ซึ่งเป็นแนวหน้าที่จะเชื่อมโยงกับลูกค้า, การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ในระหว่างการใช้งานของลูกค้า ซึ่งเป็นการสำรวจความเห็นจากลูกค้า แล้วนำมาปรับปรุง

การบริหารงานภายใน ที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ เช่น วิธีจูงใจในการควบคุมคุณภาพ ซึ่งได้แนะแนวทางต่างๆ ในการวิเคราะห์ และปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น, ความเชื่อมั่น และความสามารถในการบำรุงรักษา ซึ่งเป็นวิวัฒนาการของผู้ผลิต ที่จะสร้างความพอใจให้กับลูกค้ามากขึ้น, นโยบาย และเป้าหมายด้านคุณภาพ ซึ่งได้แนะนำวิธีการตั้งเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ตระหนักอยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้งพัฒนาให้ดีขึ้น, คำแนะนำเรื่องกลุ่มควบคุมคุณภาพ ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นวิธีที่ดีสำหรับการพัฒนาคุณภาพ

สุดท้ายเป็นเรื่องของ การพัฒนาด้านคุณภาพ การสร้างความพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งกล่าวถึงการประกันคุณภาพ, คุณภาพของผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยแนะแนวทางในการจัดการ เมื่อมีสินค้าใหม่เกิดขึ้น, การออกแบบคุณภาพที่เหมาะสม, มาตรฐานระดับคุณภาพ, การควบคุมคุณภาพเชิงรวม ซึ่งเป็นการควบคุมคุณภาพทั้งระบบ

นอกจากนี้ ยังมีกรณีศึกษา ที่ถือว่าประสพผลสำเร็จมาแล้ว ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านเห็นภาพของ การควบคุมคุณภาพได้ดีขึ้น

Continue reading “การควบคุมคุณภาพ สำหรับนักบริหาร และกรณีศึกษา”

การจัดการงานวิศวกรรม ชุดที่1

9746860941-11201-BMรหัสหนังสือ: 11201   ชื่อหนังสือ: การจัดการงานวิศวกรรม ชุดที่ 1
ISBN 974-686-094-1
ผู้แต่ง เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 304
าคาปก 165 บาท

การจัดการงานวิศวกรรม ชุดที่ 1 เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความด้านการจัดการทางวิศวกรรม และการบริหารโรงงานอุตสาหกรรม จากวารสารเทคนิค และคัดเลือกบทความที่เคยจัดพิมพ์ในมาก่อนในหนังสือ 57 เรื่องน่ารู้การจัดการสำหรับผู้บริหารโรงงาน (ชุดที่ 1), 58 เรื่องน่ารู้การจัดการสำหรับผู้บริหารโรงงาน (ชุดที่ 2), 44 เรื่องน่ารู้เทคนิคการจัดการสำหรับผู้บริหารโรงงาน (ชุดที่ 3) หนังสือนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 หมวด คือ จิตวิทยาการบริการ, บัญชีและการเงินวิศวกรรม, การบริหารงานบุคคล, การบริหารแบบญี่ปุ่น, การควบคุมและประกันคุณภาพ, การบริหารทั่วไป

Continue reading “การจัดการงานวิศวกรรม ชุดที่1”

การวางแผนและควบคุมการผลิต

9748329828-41208-BMรหัสหนังสือ: 41208  ชื่อหนังสือ: การวางแผนและควบคุมการผลิต
ISBN: 9748329828
ผู้แต่ง: ชุมพล ศฤงคารศิริ
สำนักพิมพ์: สสท
ขนาด: 19.0 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 530 หน้า
ราคา 280 บาท

การวางแผนและควบคุมการผลิตจัดว่าเป็นหัวใจในการจัดการด้านการผลิต เป็นแนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับความต้องการทรัพยากรสำหรับดำเนินการตัดสินใจเกี่ยวกับความต้องการทรัพยากรสำหรับดำเนินการผลิต ภายในเล่มจะครอบคลุมเนื้อหาทางด้านการผลิต ชนิดและหน้าที่ในการวางแผนการผลิต การวางแผนการจัดการตารางการผลิตหลัก การควบคุมวัสดุคงคลัง การวางแผนความต้องการวัสดุและกำลังการผลิต การวางแผนการผลิตสมัยใหม่ ( JIT ) ระบบการประกอบ และ การสมดุลของสายงานผลิต การวางแผนและควบคุมโครงการ ( CPM / PERT ) เป็นต้น

Continue reading “การวางแผนและควบคุมการผลิต”

การออกแบบและวางผังโรงงาน

9748325717-41207-BMรหัสหนังสือ: 41207 ชื่อหนังสือ: การออกแบบและวางผังโรงงาน
ISBN: 9789748325717
ผู้แต่ง: ผศ.สมศักดิ์ ตรีสัตย์
ครั้งที่พิมพ์ : 16/ 2548
สำนักพิมพ์ : สสท.
ราคา 200 บาท

หนังสือ การออกแบบและวางผังโรงงาน เล่มนี้ ผู้เขียนมุ่งเน้นในเรื่องการออกแบบและวางผังโรงงาน เพื่อเป็นแนวทางในการวางผังโรงงานอย่างเป็นระบบ ตามหลักการของ SLP (Systematic Layout Planning) เป้าหมายหลักของหนังสือเล่มนี้เพื่อใช้เป็นตำราเรียนวิชา “การออกแบบและวางผังโรงงาน” ซึ่งจะต้องศึกษาควบคู่ไปกับวิชา “การวิเคราะห์การขนถ่ายอย่างเป็นระบบ” (Systematic handing Analysis) นอกจากนั้น หนังสือเล่มนี้ยังเหมาะสำหรับผู้บริหารโรงงาน วิศวกร ผู้ดำเนินงานและผู้ที่เกี่ยวข้องหรือสนใจในเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบและวางผังโรงงานอย่างเป็นระบบที่ต้องทำควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ออกแบบ การวางแผนระบบขนถ่ายวัสดุโรงงานไม่ว่าจะเป็นโครงการขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ รวมทั้งการปรับปรุงผังโรงงานเดิมหรือจัดวางผังโรงงานใหม่ก็ตาม

Continue reading “การออกแบบและวางผังโรงงาน”

การจัดการงานวิศวกรรม ชุดที่ 2

9746860976-11202-BMรหัสหนังสือ: 11202   ชื่อหนังสือ: การจัดการงานวิศวกรรม ชุดที่ 2
ISBN 9746860976
ผู้แต่ง เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 316
ราคา 170 บาท

การจัดการงานวิศวกรรม ชุดที่ 2 เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความด้านการจัดการทางวิศวกรรม และการบริหารโรงงานอุตสาหกรรม จากวารสารเทคนิค และคัดเลือกบทความที่เคยจัดพิมพ์ในมาก่อนในหนังสือ 57 เรื่องน่ารู้การจัดการสำหรับผู้บริหารโรงงาน (ชุดที่ 1), 58 เรื่องน่ารู้การจัดการสำหรับผู้บริหารโรงงาน (ชุดที่ 2), 44 เรื่องน่ารู้เทคนิคการจัดการสำหรับผู้บริหารโรงงาน (ชุดที่ 3) หนังสือนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 หมวด คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต, การบริหารการผลิต, กลยุทธ์การบริหารอุตสาหกรรม, การบำรุงรักษา, การจัดการทั่วไป

Continue reading “การจัดการงานวิศวกรรม ชุดที่ 2”