อ่านแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม(รหัสวิชา 2106-2002)

9789744436566-43210รหัสหนังสือ: 43210 ชื่อหนังสือ: อ่านแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม
ISBN : 9789744436566
ผู้แต่ง: สุขสม เสนานาญ
สำนักพิมพ์ : สสท.
ขนาด : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน : 238 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์:  2559
ราคา 96 บาท

หนังสือ “อ่านแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม” นี้  ได้ปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนจากหนังสือ “เขียนแบบก่อสร้าง” (จัดพิมพ์ตามโครงการความร่วมมือจัดพิมพ์ตำราตามหลักสูตรของกรมอาชีว ระหว่างกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ สสท. พิมพ์ครั้งแรก ก.ย. 2537) เพื่อให้ตรงกับเนื้อหารายวิชา 2106-2002 อ่านแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม 2-3-3 หลักสูตรปะกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

Continue reading “อ่านแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม(รหัสวิชา 2106-2002)”

เครื่องจักรกลงานไม้ (รหัสวิชา 2121-2103)

9786160824892-33205-BMรหัสหนังสือ: 33205 ชื่อหนังสือ: เครื่องจักรกลงานไม้
ISBN :9786160824892
ผู้แต่ง: ชาญวิทย์ พิศอ่อน
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด : 18.6 x 25.5 ซม.
จำนวน : 380 หน้า
ปีที่พิมพ์: 2559
ราคา 113 บาท

หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบไปด้วย เครื่องจักรกลที่ใช้ทำงานไม้ เป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรกลแต่ละชนิด ส่วนประกอบของเครื่องจักรกล การลับคม การปรับแต่งเครื่องจักรกลแต่ละชนิด วิธีการทำงานและการบำรุงรักษา พร้อมรูปประกอบเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นในการปฏิบัติงาน บทสรุป แบบฝึกหัดท้ายบท รวมทั้งใบงานและเกณฑ์การตรวจผลงาน สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา 2121-2103 เครื่องจักรกลงานไม้ซึ่งเป็นหลักสูตรในระดับ ปวช. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม โดยมีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Continue reading “เครื่องจักรกลงานไม้ (รหัสวิชา 2121-2103)”

การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก

9789742122287-33204-BMรหัสหนังสือ: 33204  ชื่อหนังสือ:การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก

ISBN: 9789742122287
ผู้เขียน: ผศ.มนัส อนุศิริ
ขนาด: 18.6 x 25.8 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 302 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2548
ราคา 195 บาท

หนังสือการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก ได้แนะนำการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็กไว้อย่างละเอียด พร้อมมีแบบฝึกหัดท้ายบทให้ผู้อ่านได้ฝึกออกแบบให้เกิดทักษะ จึงสามารถใช้เป็นคู่มือในการออกแบบดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ตลอดจนใช้เป็นเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ทุกท่านได้ด้วย และเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา และระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ วิศวกรโยธา ตลอดจนผู้ที่สนใจ
Continue reading “การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก”

การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก วิธีหน่วยแรงใช้งาน (Reinforced Concrete Design : Working Stress design)

6163215048-93201-BMรหัสหนังสือ: 93201  ชื่อหนังสือ: การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก วิธีหน่วยแรงใช้งาน (Reinforced Concrete Design : Working Stress design)
ISBN: 616-321-504-8
ผู้แต่ง: ดร.เกียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์
ขนาด: 18.6 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 345 หน้า
ราคา 300 บาท

ตำราการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นตำราที่เขียนขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนและใช้กับงานปฏิบัติออกแบบก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ ได้แก่ พื้น, คาน, เสา , ฐานราก, กำแพง, ถังสี่เหลี่ยม, หลังคาแก้ว และอื่นๆ
Continue reading “การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก วิธีหน่วยแรงใช้งาน (Reinforced Concrete Design : Working Stress design)”

การประมาณราคางานวิศวกรรมก่อสร้าง

9786160809400-33202-BMรหัสหนังสือ: 33202 ชื่อหนังสือ: การประมาณราคางานวิศวกรรมก่อสร้าง
ISBN    : 9786160820856
ผู้แต่ง: รศ. กวี หวังนิเวศน์กุล
สำนักพิมพ์    : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด    : 18.5 x 25.6 ซม.
จำนวน    : 448 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2552
ราคา 240 บาท

หนังสือ การประมาณราคางานวิศวกรรมก่อสร้าง เล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรี สาขาช่างก่อสร้าง   โยธา สำรวจ และสถาปัตยกรรม   ภายในเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมหลักสูตรอย่างครบถ้วน เริ่มตั้งแต่การจัดแบ่งหัวข้อหมวดงานก่อสร้าง นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างการเสนอปริมาณงานและราคาจริงในงานก่อสร้างมาให้ศึกษาเพื่อดูเป็นแบบอย่าง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้เองตามความเหมาะสมต่อไป
Continue reading “การประมาณราคางานวิศวกรรมก่อสร้าง”