Engineering Quick Referrence

9746860984-13402-BMรหัสหนังสือ: 13402 ชื่อหนังสือ: Engineering Quick Referrence
ISBN 9746860984
ขนาด 9.5 x 13.4 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 43
สำนักพิมพ์: M&E
ปีที่พิมพ์: 2548
ราคา 60 บาท

สารบัญ
– การแปลงหน่วย
– ตัวอักษรกรีก
– สัญลักษณ์ในหน่วย SI
– การเทียบหน่วยน้ำหนัก เมตริก อังกฤษ สหรัฐ
– การเทียบหน่วยปริมาตร เมตริก อังกฤษ สหรัฐ
– การแปลงหน่วยของโบลต์
– Viscosity Conversion Chart
– U.S. Mesh to Micron Particle Size Conversion
– Basic Properties of Plastics
– การแปลงอุณหภูมิ
– การคำนวณค่า U
– การคำนวณ Heat Transfer และสูตร Heat Load
– Reference Range of Temperature
– คุณสมบัติวัสดุ สำหรับส่วนต่างๆ ของอาคาร
– Chemical Resistance of Material
– NEMA Ratings, Rnclosure Classification and Types
– ขนาด สาย, ท่อ, CB ตามขนาดมอเตอร์
– ขนาด สาย, ท่อ, CB ตามขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า
– ขนาดต่ำสุดของสายดินสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
– ค่าการนำกระแสสูงสุดของสายไฟฟ้า
– จำนวนสายสูงสุด ภายในท่อร้อยสายไฟ
– คุณสมบัติของหลอดไฟ
– ค่าความเข้มของแสงสำหรับงานลักษณะต่างๆ
– การใช้ไฟส่องสว่างในอาคาร โดยไม่รวมพื้นที่จอดรถ
– การใช้พลังงานปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ , อากาศ
– ขนาดของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าแรงต่ำ สำหรับห้องชุดประเภทอยู่อาศัย , สำนัก

งาน , ร้านค้า
– ดีมานด์แฟกเตอร์ สำหรับโหลดแสงสว่าง
– ดีมานด์แฟกเตอร์ สำหรับโหลดเต้ารับที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย

การคำนวณเชิงเลข

9789746861281-13404-BMรหัสหนังสือ: 13404  ชื่อหนังสือ:การคำนวณเชิงเลข
ISBN: 978-974-686-128-1
ผู้แต่ง
รศ.ดร. วรพงษ์ ตั้งศรีรัตน์
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 274 หน้า
เดือนปีผลิต กรกฏาคม 2557
ราคา 320 บาท

หนังสือ การคำนวณเชิงเลข มีเนื้อหาครอบคุมขั้นตอนระเบียบวิธีการคำนวณเชิงเลข เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ต่างๆ ตลอดจนการวิเคราะห์และวิจัยระบบทางวิศวกรรมต่างๆ ครบทุกด้าน

Continue reading “การคำนวณเชิงเลข”

แมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น

9786160804153-33403-BMรหัสหนังสือ: 33403 ชื่อหนังสือ: แมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น
ISBN    : 9786160804153
ผู้แต่ง: บุญธรรม ภัทราจารุกุล
สำนักพิมพ์    : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด    : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน    : 472หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2554
ราคา 195 บาท

หนังสือแมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น เล่มนี้ ครอบคลุมถึงวิชาเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ (2104-2406), เครื่องกลไฟฟ้า (2104-2408), เมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น(3127-2002), เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์(3127-2003), การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า(3127-2104) ในระดับ ปวช. และ ปวส.

Continue reading “แมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น”

หุ่นยนต์อุตสาหกรรม

9786160810376-33401-BMรหัสหนังสือ: 33401 ชื่อหนังสือ: หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
ISBN    : 9786160810376
ผู้แต่ง: บุญธรรม ภัทราจารุกุล
สำนักพิมพ์    : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด    : 17.0 x 22.1 ซม.
จำนวน    : 328 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2555
ราคา 195 บาท

หนังสือหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เล่มนี้ได้เพิ่มเติมเนื้อหาระบบแมคชีนวิชั่น (Machine Vision System : MV) หรือระบบการมองเห็นของเครื่องจักรหรือหุ่นยนต์ ซึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ในปัจจุบันกำลังนิยมใช้งานเนื่องจากกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ต้องการความถูกต้องแม่นยำในการผลิตสูง และต้องการตรวจสอบคุณภาพการผลิตด้วยความเร็วที่สูงมาก ซึ่งระบบเดิมๆ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ ระบบการมองเห็นของเครื่องจักรหรือหุ่นยนต์จะใช้ระบบการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ ในการประมวลผลภาพจากกล้องถ่ายภาพดิจิตอลหรือกล้องถ่ายภาพดิจิตอลที่ส่องไปยังชิ้นงาน และทำการปรับปรุงคุณภาพของภาพ เพื่อให้หุ่นยนต์มองเห็นผ่านทางโปรแกรม และให้คอมพิวเตอร์หาความเหมือน ทำความจดจำ และทำการแยกแยะวัตถุ เพื่อให้เครื่องจักรหรือหุ่นยนต์ได้ตัดสินใจตามคำสั่ง เช่น หยิบ จับ และวาง ประกอบ หรือตรวจสอบการประกอบด้วยความรวดเร็วมีความถูกต้องแม่นยำและเที่ยงตรง
Continue reading “หุ่นยนต์อุตสาหกรรม”

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม


9786160816255-32103รหัสหนังสือ:
 32103 ชื่อหนังสือ: อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ISBN    : 9786160816255
ผู้แต่ง: พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์
สำนักพิมพ์    : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด    : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน    : 464 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2553
ราคา 250 บาท

ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม ครอบคลุมพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานอุตสาหกรรม ทั้งทฤษฎีทางด้านสารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำชนิดต่างๆ อุปกรณ์ทำงานด้วยสนามแม่เหล็ก อนาลอกไอซี ดิจิตอลไอซี และวงจรทำงานชนิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาแต่ละบทประกอบด้วยส่วนทฤษฎี และส่วนปฏิบัติ ซึ่งทั้งสองส่วนนี้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน หลังจากที่ได้ศีกษาทฤษฎีแล้ว สามารถผึกทักษะด้านปฏิบัติต่อเนื่องกันไปได้ ทำให้เกิดแนวความคิดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านอิเล็กทรอนิกส์

Continue reading “อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม”