งานวัดละเอียดช่างยนต์

9786160812431-30719รหัสหนังสือ: 30719 ชื่อหนังสือ:งานวัดละเอียดช่างยนต์
ISBN :9786160812431
ผู้แต่ง: โอฬาร บริสุทธิ์, กมล เรียงไธสง
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน : 312 หน้า
ชนิดปก : ปกอ่อน
ปีที่พิมพ์: 2556
ราคา 180 บาท

 

หนังสือ งานวัดละเอียดช่างยนต์ เล่มนี้ ตรงตามหลักสูตรประกาศณียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2555 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ของสำนักคณะกรรมการอาชีวศึกษา เนื้อหากล่าวถึงหลักการทำงานของเครื่องมือวัดละเอียดต่างๆ และลำดับขั้นการวัดขนาดชิ้นส่วนเครื่องยนต์ เพื่อทราบขนาดที่สึกหรอ เปรียบเทียบกับขนาดที่กำหนดในคู่มือซ่อม รวมทั้งใบงานต่างๆ ซึ่งได้ออกแบบมาให้สะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูล และตัดสินใจในการซ่อมเครื่องยนต์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาเครื่องกล ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานวัดละเอียดช่างยนต์

 • ความสำคัญของเครื่องมือวัดละเอียดช่างยนต์
 • เครื่องมือที่ใช้ในงานวัดละเอียดช่างยนต์
 • หน่วยวัดความยาว (System of Measurement)
 • ค่าความละเอียด
 • อุณหภูมิในการวัดขนาดชิ้นงาน
 • หลักการปฎิบัติในการวัดชิ้นส่วนเครื่องยนต์
 • สรุป
 • แบบฝึกหัดบทที่ 1

บบที่ 2 เวอร์เนียร์คาลิเปอร์

 • ลักษณะโครงสร้างของเวอร์เนียร์คาลิเปอร์
 • ค่าความละเอียดของเวอร์เนียร์
 • การอ่านค่าเวอร์เนียร์
 • การตรวจสอบและปรับแต่งเวอร์เนียร์ก่อนการใช้งาน
 • การวัดขนาดชิ้นงาน
 • ข้อห้ามในการใช้เวอร์เนียร์
 • แบบฝึกหัดบทที่ 2

บทที่ 3 ไมโครมิเตอร์วัดนอก

 • ส่วนประกอบและหลักการทำงานของไมโครมิเตอร์
 • การปรับตั้งไมโครมิเตอร์ก่อนการใช้งาน (Outside Micrometer Adjustable Before Using)
 • การอ่านค่าไมโครมิเตอร์
 • การใช้และบำรุงรักษาไมโครมิเตอร์
 • แบบฝึกหัดบทที่ 3

บทที่ 4 ฟิลเลอร์เกจเกี่ยวกับวัดปั๊มน้ำมันเครื่อง

 • ลักษณะโครงสร้างของฟิลเลอร์เกจ
 • เทคนิคการใช้ฟิลเลอร์เกจ
 • ปั๊มน้ำมันเครื่อง (Oil Pump)
 • แบบฝึกหัดบทที่ 4

บทที่ 5 ไดอัลเกจ

 • ลักษณะโครงสร้างของไดอัลเกจและแท่นจับยึดไดอัลเกจ
 • เทคนิคการใช้ไดอัลเกจ
 • ข้อควรระวังในการใช้ไดอัลเกจ
 • แบบฝึกหัดบทที่ 5

บทที่ 6 การวัดขนาดกระบอกสูบ ลูกสูบ และแหวนลูกสูบ

 • ความสำคัญของบริการกระบอกสูบ ลูกสูบ และแหวนลูกสูบ
 • การวัดขนาดกระบอกสูบ
 • โครงสร้างของลูกสูบ
 • การวัดขนาดความโตลูกสูบ
 • การวัดระยะห่างปากแหวนลูกสูบ (Piston Ring End Gap)
 • การวัดระยะห่างช่องว่างร่องแหวนลูกสูบ (Piston Ring Groove Clearance)
 • การวัดความโก่งเสื้อสูบ (Inspect Cylinder Block for Warpage)
 • แบบฝึกหัดบทที่ 6
 • ใบงาน

บทที่ 7 การวัดขนาดเพลาลูกเบี้ยว

 • ลักษณะและหน้าที่เพลาลูกเบี้ยว
 • ระยะโก่งเพลาลูกเบี้ยว (Camshaft Run-out)
 • การวัดความโตลูกเบี้ยว (Cam Lobe Height)
 • การวัดความโตเพลาลูกเบี้ยวที่จุดรองรับ (Camshaft Journal)
 • ระยะช่องว่างน้ำมันหล่อลื่นเพลาลูกเบี้ยว (Oil Clearance)
 • ระยะขยับเพลาลูกเบี้ยวตามแนวแกนเพลา (Camshaft Thrust Clearance)
 • แบบฝึกหัดบทที่ 7
 • ใบงาน

บทที่ 8 การวัดขนาดฝาสูบและวาล์ว

 • ฝาสูบโก่ง
 • การวัดขนาดวาล์ว
 • การวัดช่องว่างน้ำมันหล่อลื่นวาล์วไอดี-ไอเสีย (Valve Guide Bush Oil Clearance)
 • การวัดขนาดสปริงวาล์ว
 • ลูกถ้วยกดวาล์ว (Valve Lifter)
 • แบบฝึกหัดบทที่ 8
 • ใบงาน

บทที่ 9 การวัดและปรับตั้งระยะห่างวาล์ว

 • กลไกการกดวาล์ว (Valve Mechanism)
 • การวัดและปรับตั้งระยะห่างวาล์วแบบมีกระเดื่องกดวาล์ว (Rocker Arms)
 • การวัดระยะห่างวาล์วแบบขับตรง (Direct Drive)
 • แบบฝึกหัดบทที่ 9
 • ใบงาน

บทที่ 10 การวัดขนาดเพลาข้อเหวี่ยง

 • ลักษณะและหน้าที่เพลาข้อเหงี่ยง
 • การวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาข้อเหวี่ยง
 • การวัดระยะโก่งเพลาข้อเหวี่ยง (Crankshaft Run-out)
 • ระยะช่องว่างน้ำมันหล่อลื่นเพลาข้อเหวี่ยง (Oil Cleanrance)
 • แบบฝึกหัดบทที่ 10
 • ใบงาน

บทที่ 11 การวัดขนาดดิสก์เบรกและดรัมเบรก

 • การวัดขนาดดิสก์เบรก
 • การวัดขนาดดรัมเบรก
 • แบบฝึกหัดบทที่ 11
 • ใบงาน

 

บรรณานุกรม