การใช้เทคนิค SPC กับ งานการจัดการพลังงาน

9789740329114-91101-BMรหัสหนังสือ:  91101 ชื่อหนังสือ: การใช้เทคนิค SPC กับ งานการจัดการพลังงาน
ISBN: 9789740329114
ผู้แต่ง: รศ. ไชยะ แช่มน้อย
ขนาด: 19 x 26 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 391 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: ธ.ค. 2554
ราคา 300 บาท

ผู้เขียนได้มีโอกาสทำงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้ามาเป็นเวลานาน พร้อมกับมีโอกาสเข้าไปในโรงงานควบคุมจำนวนมากและถามโรงงานว่าได้ใช้ระบบ QC กับเรื่องพลังงานบ้างหรือไม่ คำตอบที่ได้รับเกือบทุกครั้งคือไม่เคย จึงทำให้ผู้เขียนเกิดความคิดในการเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้น โดยอาศัยแนวคิดทางด้าน MT & R (Monitioring, Targeting and Reporting) ที่เป็นเทคนิคที่สำคัญส่วนหนึ่งของระบบการจัดการพลังงาน เพราะเป็นเทคนิคที่ใช้ตรวจติดจามพฤติกรรมใช้พลังงานได้อย่างต่อเนื่อง กำหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม และที่สำคัญคือสามารุตรวจสอบความผิดปกติจากการใช้พลังงานได้อย่างรวดเร็ว

สารบัญ

บทที่ 1 เครื่องมือเบื้องต้นด้าน SPC

 • คำนำ
 • กราฟการกระจายตัวของข้อมูล
 • การวิเคราะห์การถดถอย (Regression analysis)
 • การสร้างกราฟ DIFF และ CUSUM
 • การวิเคราะห์พฤติกรรมของข้อมูล

บทที่ 2 การตรวจติดตามพฤติกรรมการใช้พลังงาน

 • ขั้นตอนการวิเคราะห์พฤติกรรม และประเมินผล
 • เทคนิคการตรวจติดตามพฤติกรรม

บทที่  3 การวิเคราะห์และประเมินผลจากพฤติกรรมการใช้งาน

 • กรณีที่ 1 พฤติกรรมปีที่ 2 ดีกว่าปีที่ 1 อย่างชัดเจน
 • กรณีที่ 2 พฤติกรรมปีที่ 1 ดีกว่าปีที่ 2 อย่างชัดเจน
 • กรณีที่ 3 พฤติกรรมใกล้เคียงกัน แต่ปีที่ 2  ดีกว่า
 • กรณีที่ 4 พฤติกรรมใกล้เคียงกัน แต่ปีที่ 1  ดีกว่า
 • กรณีที่ 5 ข้อมูลมีค่า R2 ต่ำ แต่มีการอนุรักษ์พลังงาน
 • กรณีที่ 6 ข้อมูลพสดาร 1
 • กรณีที่ 7 ข้อมูลพสดาร 2
 • กรณีที่ 8 การวิเคราะห์ข้อมูลต่อเนื่อง 3 ปี (1)
 • กรณีที่ 9 การวิเคราะห์ข้อมูลต่อเนื่อง 3 ปี (2)
 • กรณีที่ 10 การวิเคราะห์ข้อมูลต่อเนื่อง 3 ปี (3)
 • กรณีที่ 11 การวิเคราะห์ข้อมูลต่อเนื่อง 11 ปี

บทที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลไฟฟ้า และเชื้อเพลิง

 • ความสัมพันธ์ไปด้วยกัน
 • ความสัมพันธ์ไม่ไปด้วยกัน
 • การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตามช่วงของข้อมูลอ้างอิง

บทที่ 5 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้พลังงาน

 • ช่วงแรกเกิดการสูญเสียพลังงาน
 • ช่วงแรกเกิดการประหยัดพลังงาน

บทที่ 6 การวิเคราะห์สัดส่วนการใช้พลังงาน

 • การวิเคราะห์เชิงทฤษฎี
 • การวิเคราะห์เชิงปฏิบัติ
 • สรุป

บทที่ 7 การกำหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน

 • ขั้นตอนการกำหมดเป้าหมาย
 • กรณีที่ 1 โรงงานใช้พลังงานไฟฟ้า และน้ำมันเตา
 • กรณีที่ 2 โรงงานใช้พลังงานไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติ
 • กรณีที่ 3 โรงงานใช้พลังงานไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติ
 • สรุป

บทที่ 8 การสร้างเส้นควบคุมการใช้พลังงาน

 • ขั้นตอนการสร้างเส้นควบคุมการใช้พลังงาน
 • กรณีที่ 1 โรงงานใช้พลังงานไฟฟ้า และน้ำมันเตา
 • กรณีที่ 2 โรงงานใช้พลังงานไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติ
 • กรณีที่ 3 โรงงานใช้พลังงานไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติ