คู่มือคุณภาพไฟฟ้า

9789747197761-92201-BMรหัสหนังสือ:  92201 ชื่อหนังสือ: คู่มือคุณภาพไฟฟ้า
ISBN: 9789747197761
ผู้แต่ง: รศ. ไชยะ แช่มน้อย
ขนาด: 19 x 26 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 356  หน้า
เดือนปีที่พิมพ์ : ธ.ค. 2554
ราคา 300 บาท

หนังสือคุณภาพไฟฟ้า ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในปัจจุบัน เพราะไฟฟ้าได้ถูกจัดให้เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่ผู้ผลิต (การไฟฟ้า) ต้องควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้า ได้มีโอกาสใช้สินค้าที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

สารบัญ
บทที่ 1 บทนำด้านคุณภาพไฟฟ้า
– ความเป็นมาด้านคุณภาพไฟฟ้า
– คุณภาพไฟฟ้าคืออะไร
– คุณภาพแรงดันไฟฟ้า
– ความสำคัญของคุณภาพไฟฟ้า
– การจำแนกประเภทของคุณภาพไฟฟ้า
บทที่ 2 มาตรฐานด้านคุณภาพไฟฟ้า
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานด้านคุณภาพไฟฟ้า
– มาตรฐานสากล IEC
– แนวคิดในการกำหนดมาตรฐานของ IEC
– มาตรฐาน IEC 61000-2-2 : 2002-03
– มาตรฐาน IEC 61000-2-4 : 2002-06
– มาตรฐาน IEC 61000-2-12 : 2003-04
– มาตรฐาน EN 50160 : 2010
– ข้อเสนอแนะเชิงวิศวกรรม ER G5/4 : 2001
บทที่ 3 ปรากฏการณ์ด้านคุณภาพไฟฟ้า
ปรากฏการณ์ด้านคุณภาพของแรงด้นไฟฟ้า
– การแปรเปลี่ยนค่าของแรงดัน
– แรงดันเปลี่ยนค่ากะทันหัน
– แรงดันกระเพื่อม
– แรงดันไม่ได้ดุล
– แรงดันตกชั่วขณะ
– ฮาร์มอนิกส์
บทที่ 4 การตรวจวัดและการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพไฟฟ้า
ข้อมูลที่ต้องตรวจวัด
– ความสามารถเบื้องต้นของเครื่องวัด
– สมรรถนะของเครื่องวัด
– ข้อกำหนดของวิธีการวัดข้อมูล
บทที่ 5 การนำเสนอและการใช้ประโยชน์ข้อมูลคุณภาพไฟฟ้า
รูปแบบการนำเสนอข้อมูลคุณภาพไฟฟ้า
– ตัวอย่างรูปแบบการนำเสนอข้อมูล
– การนำข้อมูลคุณภาพไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์
บทที่ 6 ผลกระทบและความเสียหายจากปัญหาด้านคุณภาพไฟฟ้า
แรงดันไม่ได้ดุล
– แรงดันกระเพื่อม
– แรงดันฮาร์มอนิกและกระแสฮาร์มอนิก
– แรงดันตกชั่วขณะ และไฟฟ้าดับชั่วขณะ
บทที่ 7 เทคนิคการแก้ปัญหาคุณภาพไฟฟ้า
การแก้ปัญหาฮาร์มอนิก
– การแก้ปัญหาแรงดันตกชั่วขณะ
บทที่ 8 การออกแบบและใช้งานตัวกรองฮาร์มอนิกแบบดีจูน
วงจรอนุกรม RLC
– การประยุกต์ใช้งานวงจรอนุกรม RLC
– ความสามารถในการรับกระแสฮาร์มอนิกของตัวเก็บประจุ
– ความสามารถในการจ่ายกำลังงานรีแอกทีฟของตัวเก็บประจุ
– ขนาดของตัวเก็บประจุที่ต้องใช้
– การเพิ่มค่าตัวประกอบกำลังในระบบไฟฟ้าที่มีฮาร์มอนิก
– นิยามของตัวกรองฮาร์มอนิก
– ส่วนประกอบของตัวกรองแบบดีจูน
– การออกแบบหน่วยย่อยของตัวกรองแบบดีจูน
– การออกแบบชุดตัวกรองแบบดีจูน
– การใช้งานและการบำรุงรักษาชุดตัวกรองแบบดีจูน