การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA)

9789744434180-42303-BMรหัสหนังสือ: 42303 ชื่อหนังสือ: การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) ประมวลผลด้วย Minitab 15 (ฉบับปรับปรุง)
ISBN    : 9789744434180
ผู้แต่ง: กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ
สำนักพิมพ์    :สสท
ขนาด    : 18.4 x 26.0 ซม.
จำนวน    : 280 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: กรกฎาคม 2553 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
ราคา 250 บาท

หนังสือที่อธิบายถึงความหมายของระบบการวัด เพื่อกำหนดถึงแนวความคิดในการประมวลผลและวิเคราะห์ค่าความผันแปรจากระบบการวัด ทั้งด้วยความสามารถ (capability) และสมรรถภาพ (performance) ที่ประกอบด้วยคุณสมบัติด้านไบอัส ความเสถียร ความเป็นเชิงเส้น ตลอดจนรีพีททะบิลิตี้และรีโปรดิวซิบิลิตี้ และการประมวลผลด้วยโปรแกรม Minitab Release 15 พร้อมการอธิบายความหมายทีละขั้นตอน เหมาะสำหรับนักวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ นักศึกษา สายวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตลอดจนวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ในทุกสาขาวิชา

สารบัญ
ส่วนที่ 1 ความหมายและแนวคิดในการวิเคราะห์ระบบการวัดและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ
– บทที่ 1 บทนำสู่การวิเคราะห์ระบบการวัด
– บทที่ 2 ความเข้าใจเกี่ยวกับความผันแปร
– บทที่ 3 ขั้นตอนทั่วไปของการวิเคราะห์ระบบการวัด
– บทที่ 4 คุณสมบัติของข้อมูลจากระบบการวัด
– บทที่ 5 ความผันแปรของระบบการวัด

ส่วนที่ 2 การประเมินผล (MSE) และการวิเคราะห์ (MSA) ระบบการวัด
– บทที่ 6 การประเมินผลระบบการวัด (MSE) สำหรับข้อมูลแบบผันแปร
– บทที่ 7 การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) สำหรับข้อมูลแบบผันแปร
– บทที่ 8 การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) สำหรับข้อมูลแบบนับ