การทดสอบวัสดุการทาง

9789744432391-43204-BMรหัสหนังสือ: 43204 ชื่อหนังสือ: การทดสอบวัสดุการทาง
ISBN    : 9789744432391
ผู้แต่ง: ผศ.นิรชร พึ่งแดง
สำนักพิมพ์    : สสท
ขนาด    : 18.6 x 23.2 ซม.
จำนวน    : 584 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: มกราคม 2550
ราคา 380 บาท

เป็นหนังสือที่ใช้ประกอบการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงธัญบุรี เนื้อหนาของหนังสือเกี่ยวกับการทดสอบวัสดุการทาง ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 วัสดุมวลรวม ส่วนที่ 2 แอสฟัลต์ซีเมต์ คัตแบกเอสฟัลต์และอิมัลซิไฟด์แอสฟัลต์ และส่วนที่ 3 แอสฟัลต์ คอนกรีต วัสดุที่ได้ผ่านการทดสอบสมบัติเบื้องต้นแล้วนั้นสามารถนำไปใช่ในการออกแบบส่วนผสมของงานผิวทางยืดหยุ่น โดยรายละเอียดจะกล่าวถึงเฉพาะการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลล์คอนกรีตเท่านั้น การเรียงลำดับของวิธีการทดสอบได้เรียบเรียงให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในสนามจริงโดยอ้างอิงข้อมูลจาก สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง, สำนักงานมาตรฐาน

สารบัญ

วัสดุมวลรวม(Aggregate)

 • การทดสอบหาขนาดเม็ดของวัสดุโดยผ่านตะแกรงแบบไม่ล้าง
 • การทดสอบหาขนาดเม็ดของวัสดุโดยผ่านตะแกรงแบบล้าง
 • การทดสอบความถ่วงจำเพาะและการดูดซึมน้ำของวัสดุมวลรวมละเอียด
 • การทดสอบความถ่วงจำเพาะและการดูดซึมน้ำของวัสดุมวลรวมหยาบ
 • การทดสอบดัชนีความแบน
 • การทดสอบดัชนีความยาว
 • ก่ารทดสอบหาค่ามวลผสมเทียบเป็นทราย
 • การทดสอบหาการสึกหรอของวัสดุมวลรวมหยาบโดยใช้เครื่อง Los Angeles
 • การทดสอบความคงทนของวัสดุมวลรวมโดยใช้โซเดียมซัลเฟตหรือแมกนีเซียมซัลเฟต
 • การทดสอบการหลุดออกโดยวิธี Plate Test
 • การทดสอบหาปริมาณเปอร์เซ็นที่แตกของกรวดโม่

แอสฟัลต์ซีเมนต์(ASPHALT CEMENT), คัตแบกแอสฟัลต์(CUTBACK ASPHALT), อิมัลซิไฟด์แอสฟัลต์(EMULSFIED ASPHALT)

 • การทดสอบความถ่วงจำเพาะและความหนาแน่นของวัสดุบิทูเมนสภาพกึ่งแข็ง
 • การทดสอบเพนิเทรชันของวัสดุบิทูเมน
 • การทดสอบจุดวาบไฟและจุดติดไฟโดยใชเครื่องวงแหวนกับลูกปืน
 • การทดสอบความยืดดึงของวัสดุบิทูเมน
 • การทดสอบการละลายของวัสดุแอสฟัลต์ในไตรคลอโรเอทิลีน
 • การทดสอบการสูญเสียของสารประกอบแอสฟัลต์เมื่อให้ความร้อน
 • การทดสอบผลของความร้อนและอากาศที่มีต่อวัสดุแอสฟัลต์
 • การทดสอบความหนืดจลน์ของแอสฟัลต์
 • การทดสอบจุดวาบไฟของคัตแบกแอสฟัลต์ด้วยถ้วยเปิดแทก
 • การทดสอบการกลั่นผลิตภัณฑ์คัตแบกแอสฟัลต์
 • การทดสอบหาปริมาณน้ำในผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี่ยมและวัสดุบิทูเมนโดยการกลั่น
 • การทดสอบจุดของวัสดุแอสฟัลต์
 • การทดสอบความหนืดเซย์โบลต์
 • การทดสอบการแยกชั้นของอิมัลซิไฟด์แอสฟัลต์
 • การทดสอบเสถียรภาพต่อการเก็บของแอสฟัลต์อิมัลชัน
 • การทดสอบการรวมตัวของแอสฟัลตฺ์
 • การทดสอบความสามารถในการเคลือบและความทนน้ำ
 • การทดสอบหาปริมาณส่วนที่ค้างบนตะแกรง
 • การทดสอบการผสมกับปูนซีเมนต์
 • การทดสอบหาประจุไฟฟ้าของแคตไอออนิกอมัลซิไฟด์แอสฟัลต์
 • การทดสอบหาปริมาณกากที่เหลือและน้ำมันโดยการกลั่น
 • การทดสอบโฟลตเทสต์สำหรับวัสดุบิทูเมน

แอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt concrete)

 • การออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต
 • การทดสอบความต้านทานการไหลของแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธีมาร์แซลล์

ภาคผนวก

 • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • รายละเอียดมาตรฐานสำหรับแอสฟัลต์
 • วิธีการทดสอบมาตรฐานของอิมัลซิไฟด์แอสฟัลต์