ไฮดรอลิกอุตสาหกรรม

9786160811458-30502-BMรหัสหนังสือ: 30502  ชื่อหนังสือ: ไฮดรอลิกอุตสาหกรรม
ISBN: 9786160811458
ผู้แต่ง: ผศ. ดร. ปานเพชร ชินินทร, ขวัญชัย สินทิพย์สมบูรณ์
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
ขนาด: 18.5 x 25.6 x 25.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 608 หน้า
ราคา 245 บาท

หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือเล่มเล่มเดียวทางด้านไฮดรอลิกที่นับว่าสมบูรณ์และละเอียดมากที่ สุด ซึ่งจะให้ความรู้ตั้งแต่หลัการพื้นฐานทางไฮดรอลิกจนถึงขั้นนำไปประยุกต์ใช้ กับการปฏิบัติงานจริงโดยได้อธิบายตั้งแต่โครงสร้าง ส่วนประกอบ การทำงาน และการนำไปใช้งานของวาล์วควบคุมและอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบไฮดรอลิก วิธีการบำรุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์ การแก้ไขปัญหาต่างๆในวงจร การคำนวณหาขนาดของอุปกรณ์ที่จะใช้หรือหาค่าต่างๆ ในระบบไฮดรอลิกได้อย่างรวดเร็วด้วยสูตรสำเร็จ หรือเปิดหาค่าจากตารางและแผนภูมิตลอดจนถึงการออกแบบวงจรและการทำงานของวงจร ไฮดรอลิกที่ใช้งานในอุตสาหกรรม เช่น วงจร High – Low วงจร Prefill วงจร Decompression วงจร Lock Cylinder วงจรโหลดแก่ปั๊ม วงจรเพิ่มความดัน วงจรควบคุมป้อนชิ้นงาน วงจรเบรกมอเตอร์ไฮดรอลิก วงจรเครื่องอัดชิ้นงาน วงจรยึดชิ้นงาน วงจรเคื่องฉีดพลาสติก เป็นต้น หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะที่จะใช้เป็นหนังสือคู่มือในการปฏิบัติงานของผู้ที่ เกี่ยวข้องกับงานทางด้านไฮดรอลิกทุกระดับ และเหมาะสำหรับเป็นตำราเรียนในระดับวิมยาลัยและมหาวิทยาลัยอีกเช่นกัน

สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 หลักการพื้นฐานของระบบไฮดรอลิก
บทที่ 3 นำมันไฮดรอลิก
บทที่ 4 ถังพักและการปรับสภาพของนำมัน
บทที่ 5 ท่อทางและซีลในระบบไฮดรอลิก
บทที่ 6 ปั๊มไฮดรอลิก
บทที่ 7 อุปกรณ์การทำงานในระบบไฮดรอลิก
บทที่ 8 วาล์วควบคุมระบบไฮดรอลิก
บทที่ 9 วงจรไฮดรอลิกในอุตสาหกรรม