วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่ม 4

9745301426-93104-BMรหัสหนังสือ: 93104 ชื่อหนังสือ: วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่ม 4
ISBN: 9745301426
ผู้แต่ง: ดร.เกียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์
ขนาด: 19.0 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 640 หน้า
ราคา 500 บาท

ผู้เขียนมีความสนใจในเรื่องการกำจัดน้ำเสีย โดยเล็งเห็นว่าในปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรม และจำนวนพลเมืองเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงมาก ซึ่งต้องมีน้ำทิ้งที่มีความสกปรกจากแหล่งเหล่านี้ไหลสู่สิ่งแวดล้อมของเรา ดังนั้นความรู้พื้นฐานบวกกับเทคโนโลยีหใหม่ๆ ของการกำจัดน้ำเสียได้รวบรวมไว้ในหนังสือชุดนี้ หนังสือชุดนี้มีทั้งหมด 5 เล่ม เพื่อมิให้หนังสือมีขนาดใหญ่เกินไป จึงแยกออกเป็น 5 เล่ม เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาได้อย่างละเอียดครบถ้วน

สารบัญ
บทที่ 7 กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ
7.1 กระบวนการบำบัดแบบใช้อากาศ
7.1.1 ระบบจุลชีพแขวนลอย
7.1.2 ระบบจุลชีพเกาะผิวตัวกลาง
7.1.3 ระบบจุลชีพแขงนลอยร่วมกับระบบจุลชีพเกาะผิวตัวกลาง

7.2 กระบวนการบำบัดแบบไม่ใช้อากาศ
7.2.1 ความนำ
7.2.2 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของกระบวนการแอนแอโรบิก
7.2.3 ทฤษฎี Kinetics ของกระบสนการแอนแอโรบิก
7.2.4 สภาวะแวดล้อมของระบบแอนแอโรบิก
7.2.5 อายุสลัดจ์
7.2.6 ก๊าซชีวภาพ
7.2.7 กระบวนการบำบัดแบบแอนแอโรบิกแขวนลอย
7.2.8 กระบวนการบำบัดแบบแอนแอโรบิกเกาะติด
7.2.9 ระบบบำบัดร่วมถังกรองแบบแอนแอโรบิกและแอโรบิก
7.2.10 การออกแบบระบบแอนแอโรบิก
7.2.11 การควบคุมระบบแอนแอโรบิก
7.2.12 คุณภาพน้ำทิ้งออกจากระบบแอนแอโรบิก

7.3 การกำจัดสารอาหารในน้ำเสียทางชีวภาพ
7.3.1 ความนำ
7.3.2 การกำจัดไนโตรเจนทางชีวภาพ
7.3.3 การกำจัดฟอสฟอรัสทางชีวภาพ
7.3.4 การกำจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสทางชีวภาพ