อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม


9786160816255-32103รหัสหนังสือ:
 32103 ชื่อหนังสือ: อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ISBN    : 9786160816255
ผู้แต่ง: พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์
สำนักพิมพ์    : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด    : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน    : 464 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2553
ราคา 250 บาท

ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม ครอบคลุมพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานอุตสาหกรรม ทั้งทฤษฎีทางด้านสารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำชนิดต่างๆ อุปกรณ์ทำงานด้วยสนามแม่เหล็ก อนาลอกไอซี ดิจิตอลไอซี และวงจรทำงานชนิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาแต่ละบทประกอบด้วยส่วนทฤษฎี และส่วนปฏิบัติ ซึ่งทั้งสองส่วนนี้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน หลังจากที่ได้ศีกษาทฤษฎีแล้ว สามารถผึกทักษะด้านปฏิบัติต่อเนื่องกันไปได้ ทำให้เกิดแนวความคิดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านอิเล็กทรอนิกส์

สารบัญ
1. อะตอมและสสารกึ่งตัวนำ
2. ไดโอด
3. ไดโอดเรียงกระแสเฟสเดียว
4. ไดโอดเรียงกระแสเฟส
5. วงจรกรอง
6. แหล่งจ่ายความดันไฟตรงชนิด 3 ขั้ว
7. วงจรทวีคูณแรงดัน
8. วงจรขริบสัญญา
9. ซีเนอร์ไดโอด
10. วงจรทำงานซีเนอร์ไดโอด
11. ไดโอดเปล่งแสง
12. โฟโตไดโอด
13. ทรานซิสเตอร์
14. สวิตช์ทรานซิสเตอร์
15. ทรานซิสเตอร์ขยายสัญญาณ
16. โฟโตทรานซิสเตอร์
17. เฟต
18. ยูเจที
19. เอสซีอาร์ทำงานกับไฟตรง
20. เอสซีอาร์ทำงานกับไฟสลับเฟสเดียว
21. เอสซีอาร์ในวงจรเรียงกระแส
22. ไทรแอกทำงานกับไฟตรง
23. ไดแอก
24. ไทรแอกทำงานกับไฟสลับ
25. อุปกรณ์เชื่อมต่อทางแสง
26. ตัวต้านทานเปลี่ยนค่าตามแสง
27. รีเลย์และแมกเนติกคอนแทกเตอร์
28. ไอซีตั้งเวลา
29. ไอซีออปแอมป์
30. การประยุกต์ใช้งานไอซีออปแอมป์
31. ไอซีรักษาระดับแรงดัน
32. ไอซีรักษาระดับแรงดันเบอร์ 723
33. ดิจิตอลลอจิกเกต
34. ฟลิปฟลอป
35. วงจรนับ