งานขึ้นรูปโลหะ เล่มที่ 2 วัสดุทำแม่พิมพ์และชิ้นงาน

9789744434395-43003-BMรหัสหนังสือ:  43003 ชื่อหนังสือ: งานขึ้นรูปโลหะ เล่มที่ 2 วัสดุทำแม่พิมพ์และชิ้นงาน
ISBN    : 9789744434395
ผู้แต่ง: รศ. ดร.วารุณี เปรมานนท์ , อรจีรา เดี่ยววณิชย์
สำนักพิมพ์    : สสท
ขนาด    : 14.5?21.1 ซม.
จำนวน    : 280 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2554
ราคา 250 บาท

เนื้อหาเกี่ยวกับวัสดุทำแม่พิมพ์และชิ้นงานในงานขึ้นรูปโลหะ ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับเหล็กกล้าเครื่องมือ กระบวนการทางความร้อน และการตรวจสอบสมบัติของเหล็กกล้าเครื่องมือ ซีเมนต์คาร์ไบด์ และเหล็กหล่อ ความรู้เกี่ยวกับวัสดุชิ้นงานในงานขึ้นรูปโลหะ โครงสร้าง การเปลี่ยนรูป และสมบัติทางกลของวัสดุชิ้นงาน รวมทั้งความสามารถในการขึ้นรูปของโลหะแผ่น  เหมาะสำหรับช่างเทคนิค วิศวกร  และผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ  รวมทั้งอาจารย์ และนักศึกษาระดับ ปวช.-ปริญญาตรี

สารบัญ
บทที่ 1 วัสดุในงานขึ้นรูปโลหะ
– วัสดุทำพิมพ์
– วัสดุชิ้นงาน

บทที่ 2 เหล็กกล้าเครื่องมือ
– การจำแนกชนิดของเหล็กกล้าเครื่องมือ
– เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอนหรือเหล็กกล้าเครื่องมือชุบแข็งโดยการชุบน้ำ (Water – hardening Tool Steels)
– เหล็กกล้าเครื่องมือทนต่อแรงกระแทก (Shock – resistant Tool Steels)
– เหล็กกล้าเครื่องมือทำงานเย็น (Cold – work Tool Steels)
– เหล็กล้าเครื่องมือทำงานร้อน (Hot – work Teel Steels)
– เหล็กล้าเครื่องมือความเร็วสูง (Special Purpose)
– เหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานแม่พิมพ์พลาสติก (Mold Steels)
– การเลือกใช้เหล็กกล้าเครื่องมือ

บทที่ 3 การอบชุบความร้อนที่กระทำกับเหล็กกล้าเครื่องมือ
– บทบาทของธาตุผสมที่สำคัญ
– การอบชุบความร้อนก่อนการชุบแข็ง
– การชุบแข็งและอบคืนตัว
– การปรับปรุงสมบัติพื้นผิวของเหล็กกล้าเครื่องมือ
– ปัญหาที่พบในการอบชุบความร้อนเหล็กกล้าเครื่องมือ

บทที่ 4 การตรวจสอบสมบัติของเหล็กกล้าเครื่องมือ
– การตรวจสอบส่วนผสมทางเคมีของเหล็กกล้าเครื่องมือ
– การตรวจสอบสมบัติความแข็งของเหล็กกล้าเครื่องมือ

บทที่ 5 ซีเมนต์คาร์ไบด์
– นิยามและการใช้งาน
– การผลิตซีเมนต์คาร์ไบด์
– การจำแนกประเภทของซีเมนต์คาร์ไบด์
– โครงสร้างจุลภาค
– สมบัติทางกลของซีเมนต์คาร์ไบด์
– การเคลือบผิวซีเมนต์คาร์ไบด์

บทที่ 6 เหล็กหล่อที่ใช้ในงานขึ้นรูปโลหะ
– เหล็กหล่อเทา (Gray Cast Irom)
– เหล็กหล่อเหนียว

บทที่ 7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัสดุชิ้นงาน
– สมบัติทางกลของวัสดุและการเปลี่ยนรูป
– วิธีการทดสอบสมบัติเชิงกล
– อิทธิพลของอุณหภูมิที่มีต่อสมบัติทางกลของวัสดุ

บทที่ 8 การทดสอบความสามารถในการขึ้นรูปของโลหะแผ่น
– การทดสอบสมบัติแอนไอโซโทรปี (Anisotropy)
– การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของรอยพิมพ์วงกลม (Circular Grid Analysis)
– แผนภาพขีดจำกัดการขึ้นรูป (Forming Limit Diagram)

บทที่ 9 เหล็กกล้าและเหล็กกล้าผสม
– อะลูมิเนียมและอุลูมิเนียมอัลลอย (Aluminum and Aluminum Alloy)
– ทองแดงและทองแดงผสม (Copper and Copper Alloy)
– แมกนีเซียมอัลลอย (Magnesium Alloy)
– ไทเมเนียมอัลลอย (Titamium Alloy)
– วัสดุกลุ่ม Superplastic Material

ภาคผนวก ตารางเปรียบเทียบมาตรฐาน