การตรวจสอบความสั่นสะเทือนเครื่องจักร

9786160801107-31301-BMรหัสหนังสือ: 31301 ชื่อหนังสือ: การตรวจสอบความสั่นสะเทือนเครื่องจักร
ISBN    :9786160801107
ผู้แต่ง: ดร. หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ
สำนักพิมพ์    : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด    : 17.1 x 24.0 ซม.
จำนวน    : 256หน้า
เดือนปีที่พิมพ์:  2552
ราคา 160 บาท

ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ”การตรวจสอบความสั่นสะเทือนเครื่องจักร”เริ่มตั้งแต่ความรู้พื้นฐาน วิธีการตรวจสอบการสั่นสะเทือนตามเวลาและเชิงความถี่ ผลของการสั่นสะเทือนที่กระทำต่อมนุษย์ ระบบการวัดด้วยอุปกรณ์ตรวจรู้ต่างๆ การนำคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการวัดการสั่นสะเทือน รวมถึงการตรวจสอบการสั่นสะเทือนที่ใช้ในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่จำเป็นในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ และอีกหลากหลายที่เกี่ยวข้อง เหมาะสำหรับผู้สนใจในทุกระดับตั้งแต่นักศึกษา จนถึงผู้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดการสั่นสะเทือนและการบำรุงรักษาเชิงป้องกันในโรงงานอุตสาหกรรม

สารบัญ
บทที่ 1 การวัดความสั่นสะเทือนเบื้องต้น
บทที่ 2 การวิเคราะห์หาค่าความถี่ธรรมชาติของโครงสร้างทางกลเบื้องต้น
บทที่ 3 การตรวจสอบเครื่องจักรกลจากการสั่นสะเทือน
บทที่ 4 การตรวจสอบสุขภาพของเครื่องจักรกลโดยพิจารณาความสั่นสะเทือนเชิงความถี่
บทที่ 5 แรงสั่นสะเทือนของมนุษย์
บทที่ 6 การสั่นสะเทือนและเสียง
บทที่ 7 การวัดการสั่นสะเทือนอย่างง่ายด้วย ADXL Series
บทที่ 8 การวัดการสั่นสะเทือนโดยการใช้สเตรนเกจ
บทที่ 9 การวัดการสั่นสะเทือนโดยใช้แผ่นฟิล์มเฟียโซ
บทที่ 10 การวัดการสั่นสะเทือนโดยใช้คอมพิวเตอร์
บทที่ 11 การตรวจสอบความเสียหายของตลับลูกปืนโดยพิจารณาจากค่าความสั่นสะเทือนเชิงความถี่
บทที่ 12 การแก้ไขความเสียหายที่มีสาเหตุจากความไม่สมดุล
บทที่ 13 การลดการสั่นสะเทือนด้วยอุปกรณ์แยกการสั่น
บทที่ 14 การตรวจสอบการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรแบบข้อมูลระยะไกล
บทที่ 15 มาตรฐานการสั่นสะเทือนและการตรวจสอบการสั่นสะเทือนของพัดลมอุตสาหกรรม
บทที่ 16 มาตรฐานการสั่นสะเทือนของเพลาสำหรับโรงงานไฟฟ้า