นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์

9786160803262-30601-BMรหัสหนังสือ: 30601 ชื่อหนังสือ: นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
ISBN    : 9786160803262
ผู้แต่ง: ภัทร พงศ์กิตติคุณ
สำนักพิมพ์    : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด    : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน    : 352 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2555
ราคา 285 บาท

หนังสือนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ เล่มนี้ ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น (2100-1008) ในระดับ ปวช. และวิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ (3100-0106) ในระดับปวส. และ วิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ในระดับปริญญาตรี มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบนิวแมติกส์
บทที่ 2 อุปกรณ์ทำงานในระบบนิวแมติกส์และวงจรนิวแมติกส์เบื้องต้น
บทที่ 3 วาล์วในระบบนิวแมติกส์และวงจรควบคุมกระบอกสูบ
บทที่ 4 การกำหนดรหัสของอุปกรณ์ในระบบนิวแมติกส์และวงจรควบคุมระบบนิวแมติกส์แบบกึ่งอัตโนมัติและแบบอัตโนมัติ
บทที่ 5 การออกแบบวงจรนิวแมติกส์แบบควบคุมลำดับงานต่อเนื่อง
บทที่ 6 วงจรแยกสัญญาณควบคุมแบบคาสเคดในระบบนิวแมติกส์
บทที่ 7 วงจรแยกสัญญาณควบคุมแบบชิฟต์รีจิสเตอร์ในระบบนิวแมติกส์
บทที่ 8 อุปกรณ์จับยึดด้วยระบบสุญญากาศและอุปกรณ์หยิบจับ
บทที่ 9 อุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้า
บทที่ 10 การออกแบบวงจรนิวแมติกส์ไฟฟ้าแบบต่างๆ
บทที่ 11 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกส์
บทที่ 12 อุปกรณ์ทำงานและอุปกรณ์ควบคุมในระบบไฮดรอลิกส์
บทที่ 13 การควบคุมระบบไฮดรอลิกส์ด้วยไฟฟ้า
บทที่ 14 โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ (PLC)
บทที่ 15 กาารออกแบบวงจรนิวแมติกส์ควบคุมการทำงานด้วยพีแอลซี
บทที่ 16 การออกแบบวงจรไฮดรอลิกส์ควบคุมการทำงานด้วยพีแอลซี
บทที่ 17 การบำรุงรักษาและแก้ปัญหาระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์