การส่งเสริม TQM กับภาระหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

9789744434319-44003-BMรหัสหนังสือ: 44003 ชื่อหนังสือ: การส่งเสริม TQM กับภาระหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง
ISBN    : 9789744434319
ผู้แต่ง: ดร. วีรพจน์ ลือประสิทธิ์กุล
สำนักพิมพ์    : สสท
ขนาด    : 18.6 x 26.0 ซม.
จำนวน    : 96 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2554
ราคา 250 บาท

หนังสือการส่งเสริม TQM กับภาระหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง จะช่วยให้คุณเข้าใจและสามารถนำ TQM มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล และก่อเกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับกระบวนการนำ TQM มาใช้ในองค์กร 5 ระยะ พร้อมเรียนรู้สาระสำคัญ ของการติดตั้ง TQM ในแต่ละระยะ รวมถึงบทบาทและภาระหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงในการส่งเสริม   TQM ในแต่ละระยะ สำหรับผู้ที่เริ่มต้นนำ TQM เข้ามาใช้ ตำราเล่มนี้จะช่วยท่านได้มาก ในการเตรียมความพร้อมของผู้บริหารระดับสูง การจัดทำแผนส่งเสริม TQM และการส่งเสริม TQM ให้ถูกแนวทางและให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยเฉพาะในระยะวางรากฐานของ TQM ในช่วง 2 ปีแรก

สำหรับผู้ที่กำลังนำ TQM เข้ามาใช้ หรือ ได้นำ TQM มาใช้นานแล้ว ตำราเล่มนี้จะช่วยท่านมากในการทบทวนว่า ท่านได้เดินมาถูกทางแล้วหรือไม่ เดินมาได้ไกลแค่ไหนแล้ว ถึงจุดหมายปลายทางแล้วหรือยัง และมีเรื่องของ TQM ที่ท่านยังไม่เข้าใจ ยังไม่ได้นำมาประยุกต์ใช้หลงเหลืออยู่หรือไม่ ตลอดจนวิธีการส่งเสริม TQM ของท่าน ทำให้ TQM แสดงศักยภาพของออกมาได้อย่างเต็มที่

สารบัญ
1. ความสำคัญของการนำ TQM มาใช้และปัจจัยแห่งความสำเร็จ
2. กระบวนการส่งเสริม TQM กับ 5 ระยะของการส่งเสริม TQM
3. การเตรียมความพร้อมของผู้บริหารระดับสูงก่อนออกเดินทาง
4. หน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง TQM ระยะวางรากฐาน
5. หน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงในการส่งเสริม TQM หลังระยะวางรากฐาน
6. การประเมินระดับความสำเร็จในการนำ TQM เข้ามาใช้